Ändamålen helgar medlen – in absurdum!

Snälla orka läsa – det här påverkar dig som bor i Stenungsund! Jag har med stor bestörtning följt debatten omkring Resecentrum och hur det mer och mer framgår att kommunen tagit ett stort beslut bakom invånarnas rygg, men i gott samråd med Citycon.

Det som kommunen inte är öppen med och beskriver i sin helhet är hur trafikflödet faktiskt är tänkt och vad det kommer att innebära för Stenungsunds centralort. Fokus har nu hamnat på Resecentrums lokalisering vilket är helt rätt – då detta beslut saknar grund.

Men låt mig nu presentera vad jag funnit när jag satt mig in mer i vad som faktiskt pågår till följd av lokaliseringsbeslutet. Det jag ser är att ändamålen helgar medlen in absurdum!

Resecentrums föreslagna lokalisering vid Göteborgsvägen/Södra vägen innebär ökade trafikhinder genom Göteborgsvägen och påverkar trafikflödet negativt, det blir trångt och trögt, för mycket bilar och för lång restid.

1. Man löser det genom att leda en del av den trafiken genom Stenungstorg, nuvarande parkering, och öppnar upp Standvägen och tar bort enkelriktningen. Då har man fått ner flödet av bilar på själva Göteborgsvägen. Enligt trafikutredning kommer nu 5 000 fordon/dygn passera Strandvägen istället för 1 500 idag. (Trafikuppgift från Stenungsunds kommun) Check på den, minskat på Göteborgsvägen.

2. Alltså, trafik från Strandvägen ska nu också vävas in i korsningen vid Göteborgsvägen-Doterödsvägen, ett inflöde till i korsningen, det kan man hantera genom trafikljus.

3. Men.. kommunen har också simulerat en cirkulationsplats vid samma korsning för att se om det blir bättre trafikflöden. Det kan ju verka bra – men det som händer då är följande: En cirkulationsplats kan inte ha ett inflöde som kommer från en järnvägsövergång, då risken finns att trafik blir stående på järnvägsspåret, och det är farligt – det vet vi.

4. Hur löser man det då? Jo, man stänger av överfarten från Doterödsvägen till Göteborgsvägen – märk väl – utan att ha en plan för att ersätta den med en planfri korsning.

5. Det är väl säkert därför detaljplanen endast har en förbättrad lösning av trafikflödet ut från Södra vägen för en sväng österut på Doterödsvägen – man kommer väl inte alls att kunna svänga väster ut. Men det är ju helt underbart. Då blir det ju ännu färre bilar på Göteborgsvägen och Strandvägen. Då har man ju fått ner antalet bilar per dygn ännu mer som ju passar så bra för att Resecentrum skall kunna lokaliseras på planerad plats. Check på den.

Man kan ju också fortsatt leda trafiken enkelriktat genom Strandvägen ut till cirkulationsplatsen vid ”Snusboa” då behöver inte trafiken hamna vid Doterödskorsningen från Strandvägen. Det verkar vansinnigt att ta bort enkelrikningen av Strandvägen för att skapa en mer komplex trafiksituation i korsningen Göteborgsvägen/Doterödsvägen. Men vad händer med samhället och centralorten om det blir en cirkulationsplats vid Strandvägen/Göteborgsvägen? Samhället stängs nu helt av vid en av de viktiga flödena för trafik Doterödsvägen/ Göteborgsvägen. Samhället blir inte bara delat av järnvägen – nu blir det avstängt!

Boende öster om järnvägen måste åka via Industrivägen eller Nösnäsmotet för att kunna ta sig till Tjörn, Stenungsön, Vårdcentraler och annan handel i Stenungsund med bil. Har man redan kommit så långt i sin resa med bil kan man ju lika gärna åka till Torp eller Kungahälla. Och hur ser eventuella utrymningsvägar ut för dessa invånare om en allvarlig olycka skulle inträffa vid industrin? Det var nära ögat i våras… (och jag åkte till Tjörn!)

Dessa invånare är fast, kan inte komma ut med mindre än att först närma sig det eventuella utsläppet/explosionsrisken. Kostnaden: Som ni alla förstår kommer den totala kostnaden för förflyttningen av Resecentrum några hundra meter vida överskrida de 125+37 miljoner som nämndes vid samrådet. Denna redan höga men underbudgeterade kostnad avser bara en bråkdel av vad hela omläggningen av trafiken i centrum kommer kosta, och då har vi inte ens tagit med den faktiska samhällsonytta som denna förflyttning innebär. Kommunen lägger inte alla korten på bordet! Ar Stenungsundsborna verkligen beredda att acceptera all dessa konsekvenser för att kommunpolitikerna tagit ett felaktigt lokaliseringsbeslut för Resecentrum?

Om du frågar mig så är svaret nej. Jag förväntar mig nu att kommunpolitikerna som sitter i knät på Citycon börjar arbeta för invånarna som röstat fram dem till sina poster istället för att med alla medel stötta en enskild näringsidkare i Stenungsund. Det parti som visar att de tar ansvar och driver för att göra om och göra rätt i frågan om lokalisering av Resecentrum – de lär vinna väldigt väldigt många röster i nästa val.

Synnerligen missnöjd skattebetalare och kommuninvånare