Anders Arnell (M) och Robert Larsson (M) i en debattartikel om ekonomi. Arkivfoto: Erika Olofsson

Dags att byta laguppställning!

Och så var det ekonomin! Majoriteten på Orust verkar färdas i ett ”ekonomiskt” tyngdlöst tillstånd!

Majoriteten på Orust skriver i sin replik till oss om kommunens utveckling: ”Att byta lagledaren är inte den självklara lösningen när ett fotbollslag går dåligt”. Det är naturligtvis helt sant. Orust behöver inte bara en ny lagledare utan en helt ny laguppställning. För vi kan inte som nu sätta in fler spelare på plan än vad ekonomin tillåter. Det bryter inte bara mot reglerna utan det är en ren brist på ansvarstagande och ekonomisk insikt om vad som nu krävs för att vi skall få Orust på rätt köl.

Majoriteten skriver vidare sin replik att ”vi amorterar seriöst för att minska skulden”. Då undrar vi om man förstår vad ordet amortering betyder. Majoriteten beslutade nämligen nyligen i kommunfullmäktige att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att ny-upplåna inom en låneram upp till 857 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2018 med högst 100 miljoner kronor. Och vidare under 2019 öka skulden till 972 miljoner kronor.

Och så säger man att man amorterar seriöst. De skriver att vi tecknar en mörk bild över kommunens ekonomi, men det är väl vi som har anledning att bli mörkrädda när ledningen uppenbarligen inte ens har koll på grundläggande ekonomi.

Vi amorterar ju inte så länge som skulden växer!

Vår låneskuld är dessutom nu så extrem att vi nu är den mesta riskabla kommunen i landet hos Kommun Invest, kommunernas Bank. Vi är ensamma av alla Sveriges kommuner om att ha ett riskvärde på 9,5.

Man säger vidare att kommunen har en positiv befolkningsutveckling. Den är dock, trots minst lika goda yttre förutsättningar, avsevärt svagare än grannkommunerna. Samtidigt har man heller inga mål i sin budget för att öka befolkningen. Det är häpnadsväckande otänkt.

I sin budget för 2018 avser majoriteten att investera för 500 miljoner under åren 2018-2020, varav 45 procent av investeringarna hör till skattefinansierad verksamhet.  Investeringarna i VA utgör det mesta av den affärsdrivande delen och skall enligt majoritetens förslag uppgå till ca 260 miljoner kronor 2018-2020. Om dessa investeringar skall kunna drivas affärsmässigt krävs nyinflyttning. Vi behöver 3000 nya invånare som spolar i kranarna i kommunens VA-nät om detta inte skall bli en börda för skattekollektivet.

Nuläget är att vi på Orust har en för vårt läge oskäligt hög skattesats 35,09% – 3:e högsta i Sverige. Redan innan höjningen på 90 öre den 1 januari 2017 låg vi på 47 435 kronor i skatteinbetalning per invånare jämfört med 43 186 i riket år 2016. Kommunens kostnader för verksamheten var 54 972 kronor per invånare vilket är avsevärt jämfört med såväl jämförbara kommuner (pendlingskommuner till större stad) som rikets alla kommuner 50 232 kronor per invånare år 2016. Denna skillnad har ökat kraftigt sedan 2014.

Vi tror på ett Orust som en attraktiv och fantastisk plats att bo och verka på för människor i alla åldrar. Med en ekonomi i balans och stenhårt fokus på kärnverksamheten; skola, omsorg och planarbete kan vi i vårt budgetförslag erbjuda en skattesänkning på minst två kronor som ger fler invånare som skriver sig på ön. 

Vi behöver också få alla kommunens centralt anställda att driva på för ett utvecklat samarbete mellan företagen och kommun. Idag är vi i botten i näringslivs-rankingen trots att vi har 11,7 procent företagare i befolkningen 20-64 år mot 6,5 procent i landet som helhet. Även när det gäller antalet 20-64-åringar som jobbar ligger vi väl till; 81,8 procent förvärvsarbetande mot 77,9 procent i befolkningen som helhet. Medelinkomsten följer väl rikssnittet på 260 000 kronor per år. Förutsättningarna är som sagt på plats men vi missar att använda dem för att göra Orust kommun mer attraktivt för fler.

Vardagsfrågorna tar idag för stor plats i driften av Orust kommun. Lösningarna blir för kortsiktiga. Bara två av fem strategiska mål som fastställdes av majoriteten i sin budget inför 2017 bedöms uppfyllas. Resterande mål är endast av strävans-karaktär och har inga prioriterade mått. För att åstadkomma en förändring måste vi veta i vilken riktning vi ska gå, följa upp och mäta resultat. Orusts vision idag är inte en vision som guidar och utmanar framåt. Inte heller gör ledarskapet det.

Vi vill dämpa investeringstakten för att låna mindre och kan istället under perioden 2018-2020 amortera 75 miljoner kronor på vår låneskuld för att öka handlingsfriheten när räntan stiger. Vi stärker kommunens samverkan med andra kommuner.

Vi vill också utvecklar nya attraktiva boendemiljöer. Vi börjar med Henån, Svanesund och Varekil med extra prioritet på senior-boenden. Plan- och exploateringsavdelningen bemannas för att fortare kunna nå Orusts tillväxtmål för befolkningen med nya planlagda områden klara för byggnation.

Vi fortsätter att utveckla skolan, med valfrihet och lika villkor. Vi utvecklar fritidsverksamheten med extra pengar till vår satsning på en Kulturskola. Vi utvecklar omsorgen med valfrihet och konkurrens. Vi arbetar mer offensivt i allianser med andra kommuner för att utveckla infrastrukturen för bättre kommunikationer.

Det är dags att byta ut hela laguppställningen för Orust kommun till ett fokuserat ansvarstagande, till ett lag som leds av oss moderater.

Första steget mot fast mark under fötterna kan Kommunfullmäktige ta redan nästa vecka genom att sänka skatten från 2018!

Moderaterna på  Orust

Anders Arnell, Slussen

Robert Larsson, Höggeröd

Relaterade artiklar
Fler artiklar