Debatt: Öppet brev till riksdagspolitiker om migrationslagen

Rädda Barnen varnar för hårda och restriktiva migrationslagar som särskilt drabbar barn.

När vi läser förslagen från migrationskommittén blir vi i Rädda Barnen oroade över att Sverige kommer att få väldigt hårda och restriktiva migrationslagar som särskilt drabbar barn. Vi vet också att regeringen i oktober har presenterat några positiva och nödvändiga tilläggsförslag.

Jag kontaktar dig för att lyfta några punkter från oss som känns extra viktiga att föra fram till dig som riksdagsledamot.

• Vi anser att uppehållstillstånd som huvudregel ska vara permanenta redan från första beslutstillfället, i synnerhet för barn. Det är viktigt för att de ska kunna känna sig trygga och säkra, och påverkar deras möjligheter till en god utveckling, inte minst psykiskt. Dessutom anser vi att skyddsbehovet ska vara avgörande för uppehållstillstånd – inte försörjningskrav eller andra krav.

• Barnfamiljer måste få möjlighet att kunna återförenas och leva i Sverige. Rätten till familjeåterförening måste säkerställas utan för höga försörjningskrav som i praktiken omöjliggör familjeåterförening. Barnkonventionens artikel 10:1 fastställer ett barns rätt till återförening med sin familj.

• Sverige måste återinföra bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter för barn. Barn som har bott länge i Sverige och barn som är svårt sjuka måste få en rimlig möjlighet att stanna här. Sverige ska ha en humanitär grund som tydligt respekterar barnets bästa. Detta vill också en majoritet av det svenska folket enligt en undersökning från Novus.

• Vi tycker att de tilläggsförslag som regeringen presenterade den 7 oktober är viktiga och hoppas att de får ditt och ditt partis stöd. Det skulle bland annat innebära att särskilt ömmande omständigheter för barn återinförs, att en ny humanitär ventil för personer med stark anknytning till Sverige införs samt vissa mindre lättnader i den så kallade gymnasielagen. Detta vore en liten men väldigt viktig justering av migrationskommitténs förslag.

• När det gäller gymnasielagen så har vi i Rädda Barnen mött många unga som kommit hit som ensamkommande. De arbetar intensivt med sina studier och många av dem behöver nu skaffa ett arbete för att få stanna enligt gymnasielagen.

Vi ser med stor oro på deras situation och svårigheter att inom sex månader ordna en anställning som varar i minst ett år. Covid-19 har ytterligare minskat antal tillgängliga arbetstillfällen.

Vi anser att det skulle underlätta för den enskilde om reglerna ändras så att ungdomarna i stället har ett år på sig att söka arbete och att anställningstiden minskas till ett år.

Till sist menar vi att det är slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser att inte ta vara på den arbetsresurs som den här gruppen av unga utgör.

Vi i Rädda Barnen hoppas att du tar till dig dessa synpunkter och framför dem till ditt parti. Vi hoppas också att du och ditt parti stödjer de tilläggsförslag som regeringen presenterat och att ni i övrigt jobbar för att barns rättigheter ska väga tungt i Sveriges framtida migrationspolitik.

Det här är särskilt viktigt eftersom FN:s Barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020.

Lycka till med ditt viktiga arbete!

Vänliga hälsningar,

Sylvia Wallin

Ordförande för Rädda Barnens Distrikt Bohuslän och Norra Älvsborg