Förkortad arbetsdag gynnar kvinnorna

Vänsterpartiet yrkar i sin motion på ”att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs under minst ett år på två avgränsade arbetsplatser”. Motionen föreslår att någon avdelning inom äldreomsorgen och en grupp socialsekreterare ges möjlighet att prova och utvärdera effekterna. Det är ett par av de yrkesgrupper som uppvisar en stigande ohälsa och där rekryteringsproblemen är betydande.

Yrkandet är högst moderat. Det föreslås inga breda omvälvande permanenta anställningsförhållanden utan enbart en starkt begränsad försöksverksamhet för att få ett mer faktabaserat underlag för senare beslut. Idag är tyckandet baserat på värderingar huvudsaklig beslutsgrund vilket visar sig i en tydlig politisk polarisering. De som värnar om de anställdas och brukarnas välmående står mot de som ser det som en plånboksfråga där det viktiga är att hålla kommunalskatten så låg som möjligt. Det är högst påtagligt i majoritetens motiv till avslaget: ”Den politiska majoriteten konstaterar att med de behov som finns inom olika kommunala sektorer finns det i dagsläget inga möjligheter att prioritera att Tjörns skattebetalare betalar lika mycket för mindre arbete.”

Det tycks som om den borgerliga majoriteten betraktar de anställda enbart som en kostnadsmassa som ska minimeras. Även om det medför sämre kvalitet på levererade tjänster. Vilket är en oundviklig konsekvens av personalens alltför höga arbetsbelastning med stor andel stressrelaterade sjukdomar och uppsägningar då situationen blivit outhärdlig. Till mycket låga löner. Mår personalen dåligt mår också brukarna dåligt, kvaliteten på tjänsterna blir lidande. Idag är det få som orkar med heltidstjänster utan det är vanligt att jobba deltid, mellan 60 och 80 procent. 

En fullt genomförd förkortning av arbetstiden för personalen inom vård, omsorg och utbildning berör många. Mer än var fjärde yrkesverksam på Tjörn är sysselsatt inom de berörda verksamheterna varav 91 procent är kvinnor, nästan varannan yrkesverksam kvinna på Tjörn kommer att gynnas av förkortad arbetstid. Men innan en så omfattande reformering anser Vänsterpartiet att en kraftigt avgränsad försöksperiod till en blygsam kostnad är en klok åtgärd.

I underlaget till majoritetens beslut redovisas några erfarenheter från Svartedalens äldrecentrum; ”personalen upplever sig ha energi kvar efter jobbet, känner sig hinna med sina arbetsuppgifter och en lägre nivå av upplevd stress”. Det är precis de effekter som vår motion syftar till. Och som majoriteten tydligen inte anser vara värt någonting.

Det går inte att räkna hem en arbetstidsförkortning med en lönsamhetskalkyl. Det saknas underlag för en vederhäftig kalkyl. Minskad sjukfrånvaro är bara en del av tänkbara besparingar. Kostnader för nyrekrytering en annan. Pusslandet med deltidstjänster ökar administrationsbördan. Och vad kostar utebliven kompetensutveckling? Men det är inte penningbrist som är problemet, pengar finns, det är en fråga om prioritering. Om värderingar. Att sponsra vägverket med 7,5 miljoner för att bygga Wallhamnsrondellen är tydligen viktigare än att förbättra levnadsvillkoren för en stor del av Tjörns yrkesarbetande kvinnor. Det går alltid att få fram pengar för det som anses viktigt om viljan finns vilket den uppenbarligen inte gör.

De som i första hand gynnas av en arbetstidsförkortning är lågbetalda kvinnor. Kvinnor som får lida av dåligt samvete för att de inte hinner med vare sig jobb, barn eller egna fritidsintressen. Ur feministisk synvinkel är det beklämmande, man anar en gammal föreställning att kvinnors inkomster är biinkomster till mannens avgörande inkomst och att kvinnoarbete inom omsorgsverksamhet är ett kall och inget yrke. Det är Florence Nightingale som är föredömet. Jobba utan lön. Åtminstone så låg som möjligt.

En uppmaning till alla lågbetalda och överarbetande kvinnor. Tänk på vad ni röstar på. Ett parti som tar ställning för de svaga och förespråkar kollektiva insatser för allas bästa eller ett parti som förespråkar ”valfrihet” för de som har råd och de starka individernas rätt att härska och söndra.

Styrelsen

för partiföreningen Vänsterpartiet Tjörn

Relaterade artiklar
Fler artiklar