Låt tåget ta kortaste vägen till Oslo

Utbyggnaden av järnvägen Oslo – Göteborg – Köpenhamn aktualiserades av P G Gyllenhammar år 1985 som en del av den Nordiska Triangeln. I dag talas om ”8-miljonersstaden” (Köpenhamn – Göteborg – Oslo), en region med stor potential som också öppnar för ett starkare Nordensamarbete.

8-miljonersstaden är ett EU-projekt, som har tittat på möjligheten att modernisera och bygga ut järnvägsinfrastrukturen längs sträckan Oslo – Göteborg – Köpenhamn. Moderna järnvägsförbindelser spelar en avgörande roll för integration och tillväxt. Genom att knyta samman städerna skapas en gemensam, stor och funktionell arbetsmarknadsregion. Med snabba tåg kan man få en restid mellan Oslo och Köpenhamn på drygt tre timmar.

Det är dags att ta vara på den unika potential som korridoren Oslo – Göteborg – Köpenhamn utgör för hela Skandinavien. Tänk vilka möjligheter som skulle öppnas om Skandinaviens tre länder skulle knytas ihop med en modern järnväg.

Sedan 1990-talet har delar av järnvägsprojektet genomförts – Öresundsförbindelsen, delar av Västkustbanan och Hallandsås. Den längsta återstående etappen är järnvägen mellan Oslo – Göteborg. Dagens järnväg genom Dalsland (Halden – Mellerud) är av låg standard och har liten kapacitet. Utnyttjandet av denna järnväg är idag på ungefär på samma nivå som för 30 år sedan.

Den kortare sträckan genom Bohuslän ”glöms” numera ofta bort. Politiken har alltför länge låst sig vid en numera förlegad uppfattning att Norgetrafiken ska gå genom Dalsland. Ingen kan längre förklara varför. Och ingen kan idag heller motivera det rationella att satsa på en järnväg genom Dalsland. Den kapacitets- och standardmässigt otillräckliga järnvägen Oslo – Göteborg via Dalsland, har efterhand blivit ett allt större problem inte minst för Norge där intresset för järnväg ökar.

I Norge pågår utbyggnaden av Follobanan, en 20 kilometer lång fyrspårs järnvägstunnel mellan Oslo – Ski, som en första etapp av den längre sträckan Oslo – Göteborg. Denna järnväg byggs med en hög standard och är klar omkring 2020.

Trafiken mellan Oslo – Göteborg ökar kraftigt. Motorvägen svarar för den största trafikökningen och det största transportarbetet för både gods- och persontrafik. På E6 kör omkring 2 700 långtradare över gränsen varje dag, en fördubbling de senaste 20 åren. Godstransporterna mellan Oslo – Göteborg på järnväg är relativt sett små och har i stort sett varit konstant de senaste 30 åren. Att järnvägen har en potential att transportera gods visar ökningen av järnvägstransporterat gods till/från Göteborgs hamn. Personresorna på tåg har en svår konkurrent i busstrafiken som är både snabbare och billigare. Även färjetrafiken parallellt med Bohuskusten svarar för ett omfattande transportarbete.

En förutsättning för att realisera ”8-miljonersstaden” är en högklassig järnväg mellan Oslo – Göteborg. Men Järnvägen måste dras genom Bohuslän av flera skäl. Denna sträcka är upp till fem mil kortare än genom Dalsland vilket ger stora restids- och miljömässiga vinster. Bohuslän har ett stort befolkningsunderlag och utvecklingspotentialen är betydande. Bohuslän har en stark dragningskraft, inte minst under sommarmånaderna. En attraktiv järnväg kan också avlasta vägen och bland annat bidra till en bättre trafiksäkerhet.

Tidigare kartläggningar visar att det finns lämpliga utbyggnadsstråk genom Bohuslän. Kostnaderna för en högklassig järnväg med dubbelspår kan idag uppskattas till cirka 30 miljarder kronor inklusive nya järnvägsbroar över Svinesund och Byfjorden vid Uddevalla. Detta är sannolikt av samma storleksordning som upprustning/nybygge av järnvägen genom Dalsland skulle kosta.

En framtida restid på mellan 1,5 – 2 timmar mellan Oslo – Göteborg skulle skapa förutsättningar för en rejäl överföring av transporter från väg och flyg till järnväg. Att knyta samman Oslo – Göteborg – Köpenhamnsregionerna med en restid på drygt tre timmar mellan ändpunkterna är en förutsättning för att förverkliga ”8-miljonersstaden”, som även i ett internationellt perspektiv skulle bli en slagkraftig region.

Vi menar att tiden nu är mogen för att på allvar ”lyfta fram” ett högklassigt järnvägsprojekt – Oslo – Göteborg – både från Svensk och Norsk sida.

Vi menar också att den avgörande nyckelfrågan, lokaliseringen, Oslo – Moss – Berg (väster om Halden) – Strömstad – Torp (väster om Uddevalla) – Göteborg, måste snarast läggas fast.

Lennart Wassenius

Centerpartiet

Leif Nybö

Ordf. i tidigare Arbetsgruppen Oslo – Göteborg

Björn Stahre

Projektsekreterare