Lokaliseringsbeslut grundat på workshop

Svar på insändarna:

”Resecentrumplan håller inte”

 ”Nytt resecentrum – varför och för vem?”

”Konsekvenser av ett nytt resecentrum”

Det har kommit synpunkter på plansamråd angående nytt resecentrum i centrala Stenungsund. Det finns en historik som vi inte pratade om under samrådsmötena men jag vill gärna säga några ord om bakgrunden. 

Frågan om var resecentrum ska placeras diskuterades under en längre period fram till 2016 då ett politiskt beslut fattades i frågan. Innan beslutet fattades gjordes bland annat en lokaliseringsutredning.

Frågan om en järnvägstunnel var också uppe för diskussion men avfärdades. Det är ett alldeles för kostsamt alternativ med de markförhållanden vi har på platsen.

Innan beslutet om lokaliseringen fattades hölls också en workshop (23 september 2015) med politiker från Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner. Även Västtrafik, Trafikverket och tjänstepersoner från kommunen var med. Under workshopen diskuterades fem olika alternativ – 0-alternativet, Centrum, Brofästet, Nösnäs och Stora Höga. 

Under workshopen fick deltagarna poängsätta vad man ansåg vara viktigt för ett resecentrum. Det handlade bland annat om förtätningspotential, tillgänglighet och tillgång till pendelparkering, kopplingar halvcentralt och perifert, möjlighet att förstärka de regionala kopplingarna, mer än en bytespunkt, stärka kopplingar i centrum, omstigning tillgänglighet till gång- och cykelväg samt buss. 

De alternativ som sedan fick högst poäng utifrån den poängsättningen var Centrum och Brofästet och det politiska beslutet i Stenungsunds kommunfullmäktige blev att gå vidare med centrumalternativet.

En diskussion om finansiering har skett med Västra Götalandsregionen och en avsiktsförklaring har tagits fram. Kommunfullmäktige har sedan beslutat om den och det innebär att kommunen fått i uppdrag att planlägga området för resecentrum i centrala Stenungsund. Den planläggningen pågår nu enligt plan- och bygglagen (PBL) och just nu är vi i samrådsskedet i processen.

Eftersom jag ska avgå som kommunalråd i Stenungsund så ska jag om intresse finns tala och beskriva om när och hur man kan påverka politiska beslut i Stenungsund eftersom jag nu kommer att få mer tid till detta.  

Bo Pettersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande