Skriv under för ett förbud mot kärnvapen

Till Sveriges regering och riksdag och till landets kommunstyrelser och kommunfullmäktige: Kärnvapnen har utgjort ett hot mot mänskligheten i över sjuttio år. Inget land, ingen enda kommun är säker. Planetens själva livsbetingelser är hotade. Alltsedan Sveriges regering på 1950-talet av folkopinionen tvingades avstå från kärnvapen har Sverige varit en stark motståndare till dessa vapen. Kända företrädare är Alva Myrdal, Inga Thorsson och Maj Britt Theorin.

Genom Svenska regeringars stegvisa närmande till militäralliansen Nato under tjugohundratalet har den hundratrettioåriga alliansfriheten efterhand urholkats, och med Värdlandsavtalet med Nato i maj 2016 har Natos militära doktrin öppet antagits av Sveriges regering och riksdag.

I Natos doktrin ingår inte bara innehav av kärnvapen utan också en deklarerad avsikt att kunna vara först med att använda dem. Tjugohundratalets svenska regeringar har därmed svikit den folkrörelse som i varje kommun mobiliserades och stoppade svenska kärnvapen och som på 1980-talet allmänt krävde ett kärnvapenfritt Norden.

Idag förmår Sveriges regering inte ens underteckna det förbud mot kärnvapen, vilket den själv bidragit till att förhandla fram. Därtill hindras den av USA:s regering och Natos ledning. Ett lydnadsförhållande blir synligt.

I samband med att Fredsrörelsen på Orust utdelar ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” till fredsforskningens pionjär och ledande kraft, professor Johan Galtung, antar de 70 deltagarna följande:

Vi kräver att Sveriges regering och riksdag utan dröjsmål ansluter sig till de drygt femtio regeringar som redan signerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Förnuftet och vår utrikespolitiska tradition kräver detta.

Vi uppmanar varje svensk kommunledning att ansluta sig till de sjutusen kommuner i världen, vilka i sitt eget intresse förenat sig med Hiroshimas borgmästare till ”Borgmästare för fred” (Mayors for Peace). Detta har också en innebörd av avståndstagande från kärnvapen.

Vi uppmanar också varje svensk kommunledning att för invånarnas själsliga välbefinnande och till skydd och trygghet för den egna kommunens själva existens öppet deklarera sin kommun som kärnvapenfri zon.

Ola Friholt

ordförande i Fredsrörelsen på Orust

Relaterade artiklar
Fler artiklar