Vänd dig till de som fattar besluten!

Svar: På insändaren ”Varför stoppas inte giftimporten”.

Börje Berntsson, skriver ännu ett öppet brev till mig och Naturskyddsföreningen, ett i raden av många med liknande innehåll, trots att du för länge sedan fått ett utförligt och personligt svar. Syftet med ditt öppna brev är med andra ord inte att få svar, utan uppmärksamhet. Brevet har i olika varianter publicerats i flera lokaltidningar. Jag hoppas nu att du kan acceptera det här svaret och rikta dina krav och frågor till de beslutsfattare som de borde skickas till.

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med 226 000 medlemmar som på frivillig basis arbetar med natur och miljöfrågor runt om i hela Sverige. Ibland får vi politiskt gehör för de frågor vi driver, ibland inte. Om du är kritisk till den politiska hanteringen av olika miljöproblem, borde du vända dig till dem som fattar besluten. Mitt uppdrag som ordförande är att göra mitt bästa för att de förslag som våra medlemmar beslutat om ska blir verklighet.

Du skriver bland annat om avfallshantering i Sverige, och förbränning av sopor. Naturskyddsföreningen arbetar på många olika sätt för att minska farliga ämnen i olika varor och produkter – som så småningom hamnar i sopor. Vi vill att så mycket material och råvaror som möjligt ska återanvändas och återvinnas, men förutsättningen är att giftiga ämnen tas bort ur kretsloppen och fasas ut. Det är ett arbete på lång sikt som till stor del sker internationellt och på EU-nivå i samarbete med andra miljöorganisationer.

När det gäller miljögifter i importerad mat så finns arsenik i mark och vatten över hela världen, på grund av berggrund och, i vissa fall, mänsklig påverkan som gruvdrift eller användning av bekämpningsmedel. Sedan 2016 finns gränsvärden inom EU, men svenska livsmedelsverket arbetar för att de ska sänkas. Det är bra. Det vore självfallet också bra med fler stickprov på livsmedel. (I dag tas 1000-1500 prov om året). Vi arbetar bland annat med att minska användningen av bekämpningsmedel genom ekonomiska styrmedel. Det pågår för närvarande en utredning om dessa frågor. Också här samarbetar vi med flera organisationer i länder utanför Europa, som arbetar för att utveckla odlingsmetoder som minskar användningen av de bekämpningsmedel som du berör.

Slutligen nämner du att utrivning av småskalig vattenkraft kan frigöra miljögifter som lagrats i sediment. Det stämmer. Därför prövas verksamheten av länsstyrelserna som vet vilken typ av industrier som funnits på platserna. Om sedimentprov visar gifter som överskrider dagens gränsvärden, måste området saneras eller muddras. Även när det inte rör sig om en regelrätt tillståndsprövning kan länsstyrelsen besluta om försiktighetsåtgärder.

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen

Relaterade artiklar
Fler artiklar