Stenungsund beräknas växa med 9 000 medborgare fram till år 2035 vilket ställer krav på en utbyggd kollektivtrafik. Arkivfoto

9 000 fler medborgare år 2035

Framtiden börjar med att bli något försenad men det är kanske i sin ordning med tanke på att perspektivet ligger nästan 20 år framåt.

Birgitta Wall är en av en handfull tjänstemän på Stenungsunds kommun som har extra koll på hur framtiden ska gestalta sig.

Hon arbetar som översiktsplanerare och planarkitekt på kommunen – en anställning hon haft sedan 1989 – och jobbar med att ställa samman den översiktsplan som reglerar det mesta kommunen kan, ska och vill göra.

– Den har blivit förskjuten i tid. Politikerna har begärt att få mer tid för att gå igenom materialet, säger hon.

– Tidigare har man pratat om beslut under den här mandatperioden det vill säga oktober 2018, så att sittande kommunfullmäktige kan anta. Nu har översiktsplanen ett beräknat antagande år 2019.

400 blev 26 000

Planen sträcker sig inte bara några år framåt. Blicken ska räcka så långt som till 2035.

– Den handling som nu gäller, från år 2006 antagen år 2009, är inaktuell så att säga. Det har ju bland annat tillkommit en ny plan- och bygglag och Stenungsund ingår också i Göteborgsregionens strukturbild.

Stenungsund har växt från ett litet kustsamhälle och badort utefter Bohusbanan med knappt 400 invånare för att 65 år senare vara en kommun med över 26 000 invånare.

Det mesta är en följd av inte minst den kemiska industrins ankomst.

– Det är en attraktiv bostadsort, säger Wall som själva flyttade med sin familj för mer än 30 år sedan.

Med utgångspunkt från tidigare översiktsplan liksom förutsättningar av olika slag arbetar man med att få ihop en triangel: bostäder, verksamheter och service men där också natur och kultur ska få plats.

Få ihop triangel

– Länsstyrelsen är en viktig aktör. De pekar på riksintressen vilket gör att Stenungsund inte kan växa norrut på grund av industrierna.

Järnvägstrafiken på Bohusbanan är också ett sådant riksintresse. Ett annat är motorvägen E6. En tredje är kustlinjen med strandskydd, reservat samt inte minst naturintressen.

– Man kan till exempel inte ta bort biltrafik men man kan minimera den och försöka styra mer mot kollektivtrafik. Föreslår man ett nytt bostadsområde så alstrar den trafik. Det måste finnas en balans.

Station och hus

Just nu pågår ett flertal planprogram för bostadsbyggande i centrala Stenungsund.

– Här finns också ett resecentrum beslutat av kommunfullmäktige. Den nuvarande stationen ska flyttas söderut, säger Wall som tillfogar att den framtida kollektivtrafiken ska få tätare avgångar vilket kanske kräver dubbelspår.

Andra områden är Nyborgsvägen liksom Solgårdsterassen plus flera områden på norra och södra Hallerna söder om Stenungsund.

Självfallet måste även skolor och förskolor planeras

– Allt detta alstrar trafik. Därför kommer det att krävas nya vägar. En studie pågår och i stora drag handlar det om Hallerna söderut och att man kommer ut någonstans vid Stora Höga-motet, säger Wall.

Andra orter där man kan bygga är cirka 300 bostäder i Jörlanda där stationen för övrigt åter kan bli en tågstation/hållplats. I Ödsmål finns det områden färdiga att bygga på. Däremot har Stora Höga – just nu – växt klart. Öster om E6 är det inte lika angeläget att just nu bygga bostäder.

– Men vi vill gärna att andra kommundelar också ska växa.

Vad ingår i begreppet service?

– Att det kanske finns vårdcentral, äldreboende kanske och arbetsplatser av något slag samt handel. Sådant som behövs för att vardagen ska fungera.

Arbetslivet förändras. Wall ställer den retoriska frågan vad som idag är en arbetsplats. Det kan ju vara allt från att arbeta hemifrån med IT till industrier av olika slag.

Det förstnämnda går att integrera med verksamhet i en bostad.

– Det är runt Munkeröd och Stenungsömotet som det föreslagits industriområden, säger Wall som tror kommunen behöver se över möjligheterna att köpa in mark.

– Det ger kommunen större möjligheter att planera.

Framtida körschema

Med 9 000 fler boende i kommunen är frågan om det är pendlare till och från exempelvis Göteborg eller om alla arbetar inom kommungränserna.

– Men att kunna bo, arbeta och verka på orten är en styrka och det man kan arbeta för.

Planen ska under första kvartalet 2018 ut på samråd. När revideringen är gjord ska planen på nytt samråd vilket sker efter valet hösten 2018. Klart för beslut är planen först framåt våren 2019.

Är det OK att det tar tid?

– En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument men det ska ändå visa kommunens inriktning. Vad vill vi och vart ska vi? Hur tar vi hand om barnen så att de ska få en så bra uppväxt som möjligt? Man ska inte hasta. Att planera måste få ta tid. Det kan vara värt mycket.

Tony Balogh

Relaterade artiklar
Fler artiklar