CW Borgs väg är på väg att exploateras. Foto: Stenungsunds kommun

Ett steg närmare en storsatsning

Hela evakuerings- och rivningskostnaden, en ny lokalgata, upprustning av CW Borgs väg, eventuell sanering av marken och detaljplanekostnader som överstiger 1,5 miljon.

Detta är några av de kostnader som Stenungsunds kommun åtar sig i en uppgörelse med Riksbyggen för exploateringen av området vid CW Borgs väg i centrum. Kommunen ska dessutom bekosta allmän plats inom det område som Riksbyggen ska exploatera och man åtar sig också att rusta upp eller flytta en gång- och cykelväg längs Göteborgsvägen.

De här omfattande åtagandena kostar kommunen miljonbelopp men kommunen köper också in marken som sedan säljs vidare till Riksbyggen som ska exploatera området. Hittills har kommunen satsat 12,5 miljoner för rivning och markinlösen och enligt förslaget till markanvisningsavtal – som kommunstyrelsen godkände i förra veckan – ska den byggbara marken nu säljas till RIksbyggen för 59 miljoner kronor. I området ska 60 kooperativa hyresrätter byggas samt 90 bostadsrätter. I projektet ingår också en ny lokalgata på 70 meter mellan Strandvägen och CW Borgs väg men det finns fortfarande ingen uppgörelse om denna lokalgata som ligger på privat mark och det återstår att se vad kommunen får betala för att komma åt den marken.

Markpriset vid en försäljning har beräknats till 4150 kronor per kvadratmeter, för bostadsrättsmark, 1750 kronor per kvadratmeter för hyresrättsmark och 1500 kronor per kvadratmeter för kontors- och lokalmark.

Kommunen ifrågasätter dock den höga exploateringsgraden och det finns en hel del problem som är olösta:

– Anpassningen till det kulturminnesskyddade Kyrkberget är inte klar.

– En breddning av Göteborgsvägen behöver ske.

– Skyddet mot buller och risker på grund av farligt gods på järnvägen behöver studeras.

De kooperativa hyresrätterna handlar om så kallade trygghetsbostäder och en kooperativ hyresförening ska bildas under 2018. Om kommunen där också ska ha kommunal borgen och en kommunal hyresgaranti blir detta ytterligare en ekonomisk risk. Andra risker är att kommunen kan få bekosta en dyrbar sanering av marken om föroreningar hittas samt att kostnaderna för att ta fram en ny lokalgata blir betydande.

Politikerna i kommunstyrelsen tycker dock att de kommunala åtagandena är rimliga.

– Att kommunen ska bekosta rivningen och iordningställande av marken ingick i det ursprungliga avtalet eller uppgörelsen och det är inte mycket vi kan göra åt det i dag, menar kommunalrådet Bo Pettersson (S). Vi äger en stor del av marken i dag och vi säljer den helt enkelt till Riksbyggen som åtar sig byggnationen.

– Jag ser inga direkta stora risker med det här avtalet ,säger Göder Bergermo (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Det är en uppgörelse som gjorts från början med Riksbyggen och den får vi acceptera eller avslå. Det ingick i ett anbudsförfarande kommunen gjorde. Vi har tyckt att det avtalet är OK och att kommunen ändå får ett bra pris för marken.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar