Lars Amlin redogjorde för kommunstyrelsen kring det uppdrag han haft, att utreda vem som bär ansvaret till att problemen uppstod vid byggandet av Henåns skola. Foto Erika Olofsson

Flera olagliga direktupphandlingar

Det finns stora brister när det gäller kommunens agerande i projektet kring Henåns skola. Utredare Lars Amlin kan slå fast att kommunen vid minst 20 tillfällen brutit mot lagen.

Det var ett laddat och stundtals hett möte då kommunstyrelsen fick presentationen kring Henåns skola. Lars Amlin, som gjort utredningen, presenterade på ett klarsynt sätt vad som gått fel vid projektering och bygget av skolan för drygt tio år sedan. Frågan alla ställde sig var, vem kan ställas till ansvar för felen som begåtts?

– Det är inte så enkelt att svara på. Det har varit en otydlig styrning från politikerna samtidigt som tjänstemännen har agerat på egenhand.

Amlin kan slå fast att det gjorts ett stort antal otillåtna direktupphandlingar. Det har inte gjorts skriftliga beställningar från de konsulter som varit inkopplade.

– Den interna processen har skötts dåligt. Jag har funnit att minst 20 otillåtna, olagliga, direktupphandlingar har gjorts av tjänstemännen. Flera avsteg har gjorts utifrån de ursprungliga skrivna förutsättningarna, de som låg till grund för entreprenadupphandlingen.

Här lyfter Amlin upp exempel som krav på ljudisolering i bibliotek och korridor som under projekteringen lyftes ur. Detta har rättats till i efterhand.

– Det hade blivit mycket billigare om man gjort rätt från början.

Att kommunen valde en partneringentreprenad, en utförandeentreprenad, var ett felaktigt beslut, enligt Amlin.

– Den typen av entreprenad kräver att kommunen har full insyn i allt, så har det inte varit. Därför är det svår att slå fast vem som är ansvarig. har kommunen som beställare skött sig rätt, har konsulterna som varit inkopplade fullföljt sina åtaganden? Hela kommunens agerande har varit väldigt flytande. I ett protokoll står det undertecknat av kommunens tjänsteman, inget namn är angivet.

Den politiska beslutsgången som skedde då, för 10 år sedan, har en del att önska. Amlin har gått igenom alla protokoll från politiska möten och från byggmöten. Han ser en klar brist i diarieföring av beslut. Han har träffat alla konsulter som varit inblandade, och klargjort vilka beställningar som kommunen gjort.

– Det saknas många handlingar. Beslutsgången har varit komplex, det har varit tre olika turer med beslut som gått parallellt. Frågor som borde lyfts till kommunfullmäktige har stannat i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lars Amlin menar att det inte går att utse en ansvarig för problemen som uppstått kring Henåns skola.

– Entreprenören har byggt skolan i enlighet med bygghandlingarna, vilket ledde till ett godkännande på slutbesiktningen. Vi kan inte rikta krav mot denna part. Att rikta krav mot någon konsult i dagens läge kan bli svårt eftersom kommunen själv har deltagit i alla beslut som rör byggnadens utformning.

De åtgärder som genomfördes var bland annat att installera ett nytt system för ventilation eftersom systemet med självdrag inte fungerade. Dessutom har skolan fått ett nytt tak och en luftspalt runt byggnadens grundkonstruktion har byggts. Skolan byggdes för 197 miljoner kronor, och byggdes om för 87 miljoner, totalt har Henåns skola inklusive alla merkostnader för skolskjutsar och ersättningslokaler samt övriga omkostnader kostat 361,2 miljoner.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar