Det var i slutet av 1800-talet som man hittade fältspat i bergen på Orust och gruvdriften pågick, med avbrott under första världskriget, fram till mitten av 30-talet. Under denna tidsperiod sysselsattes ett hundratal man. Bilden är från Töllås gruva, tagen runt år 1900 och utlånad av Helen Olsson.

Gruvor tickande miljöbomb?

Det finns 94 identifierade gruvhål på Orust. Flera av dem har använts som deponier och är i dag förorenade.

Gruvhålen har kartlagts i samband med att en handlingsplan för förorenade områden tagits fram i Orust kommun. Kommunen har ett generellt mål att ha en giftfri miljö, handlingsplanen är en del i detta arbete men ska även vara en uppdatering av Länsstyrelsens databas för förorenade områden.

Inom Orust kommun finns det i dag 217 identifierade förorenade objekt. 37 av dem ligger i riskklass ett och två vilket innebär att de prioriterade. Ett par av objekten ligger inom områden som kan komma att exploateras inom en överskådlig framtid.

– Det är viktigt för oss att veta vad som finns i marken innan vi börjar exploatera ett område. Det kan finnas fara för grundvattnet, det kan finnas tillexempel kvicksilver i marken och det området måste saneras innan det kan bebyggas, säger Ann-Marie Peterson (S) ordförande i miljö och byggnadsnämnden som tagit fram handlingsplanen.

Översynen som gjorts visar att det flera gånger är svårt att veta vem som är ansvarig för område. markägarfrågan kan vara oklar. När det gäller en förorenad fastighet faller ansvaret för efterbehandling på exploatören. Det kan tillexempel hända om ett gammalt industriområde ska omvandlas till bostadsområde. Till skillnad från många andra kommuner i närområdet har Orust en ovanligt stor andel äldre gruvhål och verksamheter med småbåtar. Det som är problematiskt med dessa branscher är ansvarsfrågan och finansieringen av åtgärder. Det är många privatpersoner som i dag äger marken vid gruvhålen och vid båtverksamheterna är det vanligt med små föreningar som verksamhetsutövare.

Orust har under åren haft många småindustrier. trankokerier, små båtbyggerier och gruvdrift. I slutet av 1800-talet hittades fältspat i bergen. Fältslagen exporterades till Tyskland för porslinstillverkning. Gruvdriften pågick fram till 1930-talet. Det finns 94 identifierade gruvhål där bland annat fältspat bröts. Troligtvis är inte alla gruvhål hittade än. Det är känt att flera av dem använts som lokala deponier sedan gruvdriften lades ned.

– Töllås gruva var en av Bohusläns största fältspatgruvor. Den vet vi om och vi vet även att den under många år använts som allmänhetens soptipp. Här, och i många andra gruvor, har det slängts allt från bilvrak till gamla kylskåp. Det är givetvis inte bra för grundvattnet om oljor och andra farliga ämnen läcker ut.

Gruvan i Töllås har sedan flera år tillbaka varit föremål för undersökningar. Det 60 meter djupa gruvhålet är fyllt till bredden och på höjden med det människor har velat göra sig av med. Men det har dykt upp igen. Som klorbensen i dricksvatten. Båtvarvsområden kan vara förorenade, likaså gamla skjutbanor där det hittats bly i marken.

– Det har funnits otroligt många små verksamheter i kommunen. I dag är de borta men det kan finnas föroreningar kvar i marken. Det är viktigt att de områden kartläggs nu, innan kunskapen om dem är borta med nästa generation.

Handlingsplanen kommer ligga till grund för framtida utveckling av kommunen. Det är ett gediget arbete som lagts ned på att kartlägga alla gamla båtvarv, hamnar, småindustrier och större industriområden.

– Planen ska ligga till grund för all exploatering, som vid skapandes av nya bostadsområden. Nu vet vi exakt vad som kan ligga i marken och utefter det kan vi sedan agera.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar