Införande av bemanningssystem sågas

Redan innan systemet infördes slog personalen bakut och sågade idén på optimerad bemanning.

Kommunen valde ändå att gå vidare och nu två år senare visar det sig att systemet har kostat mycket mer än det smakar.

Enheterna för särskilt boende hade 2019 ett underskott på hela 9,4 miljoner och man hade en överanställning av personal på 29 tjänster eller 18 procent. Nu riktas skarp kritik mot hur ett system med ”optimerad bemanning” infördes i Stenungsund.

16-sidig rapport

Det är revisionsbyrån Ernst & Young som i en granskning begärd av kommunen i en 16-sidig rapport riktar en förödande kritik mot hur systemet med så kallad optimerad bemanning infördes på kommunens äldreboenden och särskilda boenden.

Det finns en rad brister som uppmärksammats sedan sektor socialtjänst under 2018 beslutade att införa arbetssättet ”optimerad bemanning” på samtliga enheter inom särskilt boende. Alla anställda erbjöds önskad sysselsättningsgrad vilket innebar en överkapacitet av personal. Överkapaciteten planerades bland annat för att ersätta timvikarier.

Det visade sig dock att besluten tagits av tjänstemän i förvaltningen och att de ekonomiska effekterna av beslutet inte hade klarlagts innan man genomförde förändringarna. Det visade sig att under 2019 hade enheterna inte kunnat använda överkapaciteten effektivt och istället hade man i september förra året (ett år sedan) en högre bemanning än vad budgeten medger.

Revisorerna konstaterar att nästan alla enheter hade en högre bemanning än vad budgeten medgav och arbetet med systemet ”optimerad bemanning” har varit en bidragande orsak. Majoriteten av enheterna har fortfarande en högre bemanning än vad budgeten tillåter.

– Kommunstyrelsen har endast delvis säkerställt tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med underskottet, skriver revisorerna. Till detta kommer också på en del enheter en hög sjukfrånvaro.

Revisorerna konstaterar vidare att analyserna av underskotten inte heller är acceptabla. De är kortfattade och saknar helt analys och koppling till planerade åtgärder. Revisorerna efterlyser nu tillräcklig kompetens för att följa upp ekonomin, att se till att överkapaciteten av personal används på ett acceptabelt sätt och studera orsakerna till en hög sjukfrånvaro.

”Inget fel på systemet”

Socialchef Rickard Persson i Stenungsund konstaterar att systemet som sådant är det inget fel på, men däremot har införandet av systemet inte fungerat i Stenungsund:

– Nej det handlar om att man inte genomfört det hela på det sätt som man borde gjort. Vi har numera tagit tag i det här på allvar och genomfört en rad åtgärder för att förbättra bemanningen och förhoppningsvis få bukt med underskotten.

Rickard Persson medger att man helt enkelt inte har tagit till sig huvudprinciperna i systemet:

– Den överkapacitet man har innebär givetvis stora kostnader för kommunen och underskotten drar iväg rejält. Men används systemet på rätt sätt ska det fungera bra.

Ett problem som uppenbart varit svårt att lösa är att systemet optimerad bemanning förutsätter att man internt har ett system där man lånar personal av varandra och det visar sig vara svårigheter att förmå anställda att jobba på olika enheter. Man har också haft problem att kunna använda överkapaciteten av personal och därmed kunna lägga scheman som fungerar.

Rickard Persson konstaterar att man inom särskilt boende också haft fasta vikarier hela tiden som jobbar på olika enheter men den vikariepoolen kan inte vara så stor att den täcker in alla situationer där det behövs extrapersonal och byten. Det köp- och säljsystem av personal som ingår i systemet optimerad bemanning har inte heller fungerat som det var tänkt. Det här har enhetscheferna själva haft ansvaret för.

De enheter som berörs är framför allt Tallåsens olika avdelningar liksom Hällebäcks äldreboende medan Pressaregården inte haft någon överkapacitet. På Tallåsen har snart sagt varenda enhet utom en haft överkapacitet av årsarbetare och sak samma gäller alla enheter utom en på Hällebäck. Totalt räknar kommunen med 159,35 årsarbetare i budgeten men kapaciteten har varit enligt revisionsrapporten 188,43.

Lasse Andrée

lasse.andree@lokaltidningensto.se