Klartecken till båthamnen vid Malaga

Skärhamn Den omstridda båthamnen med 150 båtplatser i Malaga-området i Skärhamn får byggas enligt de planer som redovisats. Mark- och miljödomstolen har i dagarna sagt ja till projektet utan några inskränkningar.

Domen på 70 sidor innebär att båthamnen kan byggas utan några avvikelser – som kritikerna har begärt. Det vill säga att det blir en 120 meter lång vågbrytare formad som ett L och fem, fyra stycken meterbreda flytbryggor samtidigt som den befintliga kajen godkänns. Företaget AB Toftö får också tillstånd att riva delar av befintlig kaj och grundlägga byggnader genom pålning.

Läs mer: Ett omstritt projekt

Läs mer: Grannar i protest

Läs mer: Klartecken efter tio år

Mark- och miljödomstolen var enig i sitt beslut och man godkänner också den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i samband med hamnprojektet. Domstolen ger AB Toftö fem år på sig att genomföra projektet men man ger företaget en del restriktioner under byggtiden. Bland annat måste bullernivåerna hålla sig inom vissa gränser och byggarbeten får endast ske mellan 1 september och 31 maj och enbart på dagtid.

Domstolen uppmanar också företaget att iakkta försiktighet vid utläggning av vågbrytaren, en del i projektet som varit kontroversiell.

Toftö åläggs också att genomföra ett kontrollprogram och uppföljande undersökningar bland annat i den vik – Tubbeviken – som varit en del av projektet som kritikerna menar kan skadas av byggprojektet. Kontrollprogrammet ska innehålla undersökningar av bottenfauna, makroalger och syreförhållanden. Detta krav har också länsstyrelsen ställt på AB Toftö.

Domstolen avvisar också helt de krav på skadestånd i målet som ett antal fastighetsägare som bor i närheten hotat med. Domstolen konstaterar att det inte finns någon saklig grund för att kräva skadestånd och det finns inte heller enligt domstolen något som bevisar att en värdeminskning av de klagandes fastigheter skulle ske på grund av att båthamnen etableras.

När det gäller den omstridda vågbrytaren konstaterar domstolen att den behövs med den utformning som den får och den kommer inte att – enligt domstolen – påverka den intilliggande småbåtshamnen vid Havsporten i Skärhamn. Domstolen anser också att storleken på båthamnen med 150 platser kan accepteras. I domen konstateras också att länsstyrelsen har tillstyrkt hamnen i stort men avstyrkt den L-formade delen av vågbrytaren. Ingen myndighet har enligt domen ifrågasatt tillåtligheten av hamnen.

Båthamnen vid Malaga-området har varit omstridd sedan flera år tillbaka och det är framför allt ett antal fastighetsägare som bor i området ovanför hamnen som protesterat. Fastighetsägarna har bland annat krävt en omfattande bottenundersökning bekostad av Toftö innan några byggen får ske men det avvisar domstolen. Även några lokala föreningar har protesterat mot projektet, bland annat naturskyddsföreningen och Skärhamns samhällsförening.

Det återstår nu att se om projektet kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen där det då krävs prövningstillstånd för att hamnfrågan ska kunna tas upp.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar