EI, Energimarknadsinspektionen, har beslutat att avslå Vattenfalls ansökan om att få sätta upp en 17 kilometer lång luftledning över västra Orust.

Lång luftledning stoppad

Det blir ingen elledning tvärs över Orust. Energi marknadsinspektionen har valt att avslå ansökan från Vattenfall.

Vattenfall har haft planer på att bygga en 17 kilometer lång luftledning tvärs över Orust. Tanken var att luftledningen skulle byggas med trästolpar med en höjd av upp till 16 meter, vissa stolpar kunde bli upp till 25 meter höga, beroende på terrängen. Det var även planer på att parstolpar skulle användas. För att få plats med luftledningen var planen att en 40 meter bred skogsgata skulle friläggas där ledningen drogs fram.

Protesterna lät inte vänta på sig. 900 personer har gick samman i en Facebookgrupp för att få stopp på planerna. Även kommunen, länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen valde att säga nej. Påverkan som luftledningen skulle göra på naturen skulle bli för stor, menade myndigheterna som istället föreslog att ledningen grävs ner intill befintligt vägnät. Kommunen tog beslut redan 2014 när frågan kom upp en första gång.

Trots massiv kritik från tunga remissinstanser som Orust kommun, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, LRF med flera samt ett 70-tal berörda markägare valde Vattenfall att fortsätta sina planer. Många privatpersoner och företagare protesterade högt mot planerna på luftledningen. Naturskyddsföreningen på Orust skrev i sitt remissvar om höga naturvärden som skulle påverkas av luftledningen, bland annat berguvsreviret vid Boxvik, Orusts enda rikkärr och skalbanken vid Hjortsbacken.

Nu har det tagit stopp för luftledningen. I veckan beslutade Elmarknadsinspektionen (Ei) att avslå ansökan för den planerade 40 kilovolts ledningen på västra Orust. Enligt beslutet i Ei uppfyller den ansökts ledningen inte miljöbalkens krav på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Kostnaden för markkabel, ett alternativ Vattenfall valde att inte arbeta vidare med i första skedet, är enligt Ei inte orimlig i förhållande till nyttan.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar