• Malagastriden går vidare. Foton: Arkiv

  Malagastriden fortsätter

  Skärhamn Striden om utbyggnaden av Malagaområdet fortsätter. En av grannarna har nu begärt att en undersökning görs av bottensedimenten i hamnområdet innan någon båthamn får byggas ut eller att bygglov beviljas.

  Grannen konstaterar att detaljplanen innehåller en bestämmelse att förorenad mark måste undersökas innan byggnadsarbeten påbörjas. Grannen menar att kommunen borde lämna in en stämningsansökan om utbyggnaden sker innan markundersökningar gjorts.

  I skrivelsen hävdar grannen att badplatsen riskerar att förstöras inne i Prosteviken om inte sedimenten som kan vara fulla av kvicksilver och bly saneras. Grannen anser vidare att att det strider mot kommunens egna intentioner att höja marknivån med 1,5 meter och sedan placera hus med höjder upp till 14 meter. Samhällets utveckling ska istället enligt grannen inspireras av en befintlig miljö och främja en bohuslänsk byggnadsstil. Rent privat kommer också den överklagande grannen enligt skrivelsen att yrka på skadestånd.

  Skrivelsen skickas vidare av kommunen till länsstyrelsen för bedömning – detta sedan en miljödom nyligen avkunnats i målet där det inte ställts krav på någon omfattande sanering av hamnbassängen och där planerna på småbåtshamn har godkänts. Tidigare har också detaljplanen för de nya husen på kajområdet vunnit laga kraft.

  Kommunalrådet Martin Johansen (L) och oppositionsrådet Benny Andersson (S) säger bägge att det inte finns något att invända från kommunen mot byggloven och byggnationen:

  – Byggloven är utformade och inlämnade exakt efter detaljplanen som vunnit laga kraft och man har från exploatörens sida också tagit hänsyn till kritiken och sänkt höjderna på husen så mycket som det är möjligt.

  Lasse Andrée

  0303-72 82 28

  redaktion@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar