Arbetet att skredsäkra ån har startat. I första etappen är det området cirka 120 meter söder om Circle K fram till infarten till Circle K från Södra Strandvägen. Foto Erika Olofsson

Nu ska Henån skredsäkras

Risken för ras ned i Henån ån ska minimeras. I olika etapper ska området längs med ån säkras, etapp ett är nu påbörjad.

Arbetet med att skredsäkra centrala delarna av Henån har nu börjat. Det är vid området söder om samhället, vid Cirkle K som arbetet nu är i full gång.

– Vi har fällt träd och fräst bort stubbar i ett område som är beläget cirka 120 meter söder om bensinstationen fram till infarten till Södra Strandvägen. Totalt rör det sig om ett område om 200 meter, säger Roger Sköld, byggledare för Orust kommun.

Läs mer: Ån snyggas upp

Grävningsarbetet är i full gång. En rad ledningar måste flyttas och dras om innan schaktningen kan göras inför själva skredsäkringen.

– En del av materialet ska tas bort. Jorden skalas av för att lätta på marktrycket. Efter det kommer ett erosionsskydd att läggas. Det blir sten, både större block och mindre som både fyller en funktion och som kommer se snyggt ut.

Den lilla bron som går från bostadsområdet på andra sidan ån mot Södra Strandvägen ska tillfälligt lyftas bort. Brofundamentet kommer att förstärkas innan bron sätts tillbaka. Det samma gäller för den uteservering som i dag finns utanför bensinstationen.

Hela sträckan från området som i dag är påbörjat, längs med ån mot hamnen, kommer att säkras för skred. Utan förstärkningsarbeten längs med ån är risken för skred och ras stor, både genom den instabilitet som finns i slänten i dag men även genom klimatförändringar som periodvis ger högre flöden än tidigare. Området som nu påbörjats har bedömts att ha störst risk för skred.

Läs mer: Slut på översvämningar

Slänterna mot ån är för branta. För att minska risken för skred måste slänterna flackas ut och förses med krossmaterial. På övriga delar av ån kommer erosionsskydd att byggas. Arbetet är en del i den översyn som görs för att säkra Henån från ras men även att skydda samhället från översvämningar. När etapp ett vid Södra Strandvägen är klar kommer området mellan tappen till bron vid banken att säkras.

Totalkostnaden för de fyra etapperna landar på 130 miljoner kronor, men det finns möjligheter att få statligt stöd upp till 50 procent. För första etappen finns ett fullmäktigebeslut om en nettoinvestering på 20 miljoner kronor. Dessa arbeten ska genomföras under de två kommande åren. De tre andra etapperna ska enligt plan genomföras under åren 2019-2025. 

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar