Nytt underskott att vänta

Det ser ut att bli ännu ett år med underskott i budgeten för samhällsbyggnadsnämnden. 3,8 miljoner kronor pekar det på vid årets slut. Orsaken är främst att tidigare åtgärder för att täta hålen i VA-kassan inte ser ut att vara tillräckliga.

STO-tidningen redogjorde för det bekymmersamma ekonomiska läget i tisdagens tidning, där det även framkom att ytterligare höjningar av VA-taxan kan bli aktuella på Tjörn till nästa år.

Samhällsbyggnadsnämnden hade möte om situationen i förra veckan. Rikard Larsson (S), är 2:e vice ordförande. Han ville se åtgärder för ekonomin redan nu för att kunna komma så nära ett nollresultat som möjligt för 2020 och yrkade att förvaltningen skulle ges i uppgift att komma med förslag till lösningar.

Hans förslag avstyrktes dock med röstsiffrorna 5–6.

– Jag tycker ju att man ska ha en budget i balans. Majoriteten har inte gjort tillräckligt, menar Rikard Larsson.

På mötet fördes även långa diskussioner om höjda VA-taxor för 2021. Det fanns flera olika förslag att ta ställning till, allt från 9-procentiga höjningar till en 20-procentig höjning. Förslagen var konstruerade på lite olika sätt, men syftade alla dels till att budgeten skulle kunna komma i balans nästa år och dels till att ett tidigare ackumulerat underskott på 18 miljoner kronor skulle kunna börja betalas av.

Den kraftigaste höjningen på 20 procent skulle ge ett överskott på 7 miljoner kronor per år och då skulle VA-skulden vara avbetalad på tre år, enligt ett av de resonemang som fördes under nämndsmötet.

Efter flertalet ajouneringar återremitterades dock ärendet om VA-taxorna. Det var på förslag från Socialdemokraterna. En utredning ska nu tas fram där man ser över hur taxesystemen är uppbyggda. Ska till exempel industrier, campingplatser och gästhamnar som är stora vattenförbrukare få egna separata taxor? Och vad ska gälla för så kallat processvatten, alltså vatten som kommer från fiskeindustrin och som den behöver ha renat innan det går ut i vattensystemen?

Ett extrainsatt nämndsmöte den 30 september ska avgöra frågorna kring nästa års VA-taxa och vilka åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans över tid.

Mattias Modéen

0523–72 82 23

mattias.modeen@lokaltidningensto.se