Offensiv byggnadsplan på Tjörn

Sammanlagt 750 nya lägenheter ska byggas under åren fram till 2025 och bostäderna ska fördelas på fem olika tätortsområden på Tjörn. I planerna finns helt nya prioriterade projekt, bland annat bostäder vid Myggenäs korsväg.

Samhällsbyggnadsnämnden på Tjörn har vid sitt senaste sammanträde godkänt förslaget till planering av bostäder för kommande fem år. Man säger där att det ska skapas möjligheter för 25 bostäder per år i färdiga planer fram till och med 2025. De fem områden som pekas ut är:

1. Skärhamn-Stockevik

2. Rönnäng-Bleket-

Klädesholmen,

3. Kållekärr,

4. Myggenäs

5. Höviksnäs.

Enligt förslaget ska man alltså satsa på 125 lägenheter i olika upplåtelseformer i var och en av dessa fem områden på Tjörn och man säger att det ska vara en jämn fördelning mellan tätorterna.

I planen framgår också att det finns bekymmer med att en omvandling av åretrunthus till fritidshus fortsätter i de västra kustnära delarna av Tjörn, medan inflyttningstrycket för helårsboende är större i den östra delen av kommunen.

Totalt finns idag obebyggda områden i planer som är klara som motsvarar cirka 500 lägenheter och 180 småhus och här är det framför allt i Skärhamnsområdet som det finns många obebyggda tomter i planer. Även Rönnängs-området har en hel del sådana områden.

Samtidigt finns ett stort antal lägenheter planerade på östra Tjörn både i Höviksnäs och Myggenäs men problemet är att flera planer omfattas av länsstyrelsens utökade strandskydd till 300 meter och vad gäller storprojektet i Almöstrand har man pausat den planen.

Förutom de fem större orterna finns också möjligheter till mindre byggnation av enstaka hus i skärgårdssamhällen som Dyrön, Åstol och Härön.

Samhällsbyggnadsnämnden som granskat förslagen har godkänt en prioriteringslista över projekt och planer som kan vara klara inom 2-4 år. Här pekas framför allt två områden ut med prioritet 1 – nämligen Nordvik, Utäng, och Märkesten med cirka 60 lägenheter och mellan 5 och 10 småhus. Höviksnäs har ett tiotal prioriterade lägenheter.

Ett nytt projekt som dammats av efter att ha haft en planansökan redan 2011 är ett bostadsområde vid Myggenäs Korsväg där ett privat fastighetsbolag redan 2011 sökte att få en plan och ett planbesked gavs 2015. Nu dyker projektet upp igen, ett projekt där kommunen konstaterar att det finns en hel del svårigheter, bland annat höga bullernivåer från trafiken i korsvägen, där betydande delar av området idag har bullernivåer över 60 decibel. Dessutom säger kommunen att exploatörens önskningar att bygga cirka 190 lägenheter i hus från fyra till tio våningar inte är realistiskt utan om området ska exploateras handlar det om max 80-90 lägenheter och kontor eller verksamhetslokaler. Ett andra problem är infarten till ett nytt bostadsområde där förslaget är att det ska gå via nuvarande Myggenäs bostadsområde men där trafikbelastningen redan idag är hög och kan öka dramatiskt.

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden godkänt att ett planarbete startas för projektet. Ett andra förslag som lagts fram är den så kallade tennistomten på Myggenäs där man antingen bygger 40-talet bostäder, äldreboende eller en förskola. Problemet med området är att stabiliteten i marken är mycket dålig och kräver omfattande grundläggningsåtgärder.

På västra Tjörn ser man Dunkavlemyren i Skärhamn och Stockevik som kommande bostadsområden med mellan 70 och 80 lägenheter vardera. Det finns också planer på 50-talet lägenheter totalt på Koholmen intill Klädesholmen och 30-talet i Rönnäng.

I planen sägs inget om fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter när det gäller lägneheterna.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se