Hela 140 synpunkter kom in under samrådstiden, samt två protestlistor.

Ovanligt många synpunkter på planen

Hur har ni tänkt med hotellet? Vad händer med det redan ansträngda trafikläget? Var ska parkeringar komma ifrån? Hela 140 synpunkter på planen har kommit in till kommunen.

Samrådstiden för detaljplanen Södra hamnen gick ut i onsdags och cirka 140 synpunkter hann komma in till kommunen. I en tjock pärm på kommunhuset förvaras de i väntan på bearbetning. Den övervägande majoriteten är negativa till en eller flera delar av planen. Ett återkommande tema är hotellet där dels placering, dels utformning kritiseras. Trafiken är en annan fråga som oroar många, som efterlyser tydligare svar på hur en redan ansträngd situation sommartid ska klara den ökade trafik som detaljplanen skulle medföra. Parkeringar lyfter flera som en bristvara redan idag, och ställer sig frågande till hur föreslagen bergrumsparkering ska finansieras och om den alls är genomförbar.

Förutom en lång rad privatpersoner har också flera företag och föreningar lämnat in synpunkter. Skärhamns frys har lämnat in ett yttrande undertecknat av bland andra företagets delägare, tillika kommunfullmäktigeledamot, Bo Bertelsen (M). Företaget är starkt kritiska till hotellplanerna och menar att det riskerar leda till konflikt:

”Över tid kommer detta att ställa till mycket stora problem för företaget (Skärhamns frys, reds. anm.). Hotellets gäster kommer vad det lider att klaga på lukter, att klaga på buller, att klaga på trafiken med lastbilar mm, som kan härledas till företaget.”

Skärhamns båtförening, som driver gästhamnen, är också starkt kritiska till stora delar av planen och menar att utbyggnaden av hamnområdet riskerar att kraftigt störa deras verksamhet. De kritiserar såväl hotell- som bostadsplaner och skriver bland annat:

”SBF motsätter sig å det bestämdaste att bostäder blandas med övrig verksamhet i Södra hamnen. Bostäder kan med fördel etableras på andra områden i samhället där konflikt ej uppstår med befintlig verksamhet.”

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar