Kristina Svensson (MP) Ann-Marie Pettersson (S) Lars Larsson (C) och Bertil Olsson (S) står tillsammans med övriga partier i majoriteten bakom den budget som innebär oförändrad skatt och satsningar på bland annat kollektivtrafiken. Foto Erika Olofsson

Satsning på kollektivtrafiken i budgeten

Det satsas en miljon kronor på kollektivtrafiken men samtidigt kommer osthyveln komma att vina då en budgetanpassning ska ske inför 2019 med en procent för alla verksamheter.

Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de Gröna, Folkviljan Orust, Vänsterpartiet och Orustpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget. Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges sju riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är ska vara möjliga att uppnå.

Det är en budget som inte bjuder på några större överraskningar. Skattesatsen är oförändrad och det är inga större satsningar som utmärker sig. Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter. Den enda uttalande satsningen är den på kollektivtrafiken.

– Inför 2018 har en miljon kronor avsatts för att utveckla, samordna och marknadsföra kollektivtrafiken i kommunen. Vi måste se vilka behov som finns och hur stor efterfrågan är, det ska komma något konkret utav den här satsningen, säger Kristina Svensson (MP)

Det är ingen glädjekalkyl majoriteten arbetat fram. Alla siffror är krassa, det finns inga förväntade inkomster, det har inte lagts in förväntade inkomster i form av tomter som – kanske – kan säljas.

– Vi har inte gjort kalkyler på fastigheter vi hoppas sälja utan det är faktiska siffror vi presenterar, säger Bertil Olsson (S)

Majoriteten har rätat upp ekonomin och kommer att nå de fyra ekonomiska målen under planperioden. Omsorgens verksamheter kan, genom att följa sin handlingsplan under de tre kommande åren, anpassa sin ekonomi till en lagom stor kostym. Bertil Olsson är ordförande i omsorgsutskottet, han vill lyfta fram verksamheten. Inom omsorgen kommer inga nedskärningar att göras, däremot ska anpassningarna till en minskad kostnadsram utifrån handlingsplanen göras successivt.

–Arbetet sker hela tiden med brukarnas bästa i fokus.

Enligt förslaget ska en övergripande budgetanpassning göras inför 2019 med en procent och för 2020 med två procent för alla verksamheter, förutom omsorgen.

– Alla måste sträva mot samma mål. I god tid signalerar vi återhållsamhet i alla verksamheter inför dessa två år. Om vi inte får budgeten i balans 2019 så finns det inget annat alternativ, det blir en hyvling över allt, säger Kristina Svensson.

Investeringsbudgeten uppgår till 187,4 miljoner kronor år 2018. Största investeringarna är anpassningar av befintliga lokaler till ny verksamhet, gång- och cykelvägar, IT- investeringar, exploateringar och åtgärder för översvämningar. Majoriteten vill lyfta fram att det händer mycket positivt i kommunen. Dialogen med näringslivet, väl fungerande skolor och underhållsplaner för fastigheter lyfts fram.

– Det ska vi vara stolta över och det ska vi gemensamt arbeta vidare för at utveckla, säger centerns Lars Larsson.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

 Förslaget i korthet

Oförändrad skattesats om 23,61 kr för planperioden

Budgeten 2018 uppfyller det finansiella målet om ett resultat av verksamheternas nettokostnader om 2-4 %

1 miljon satsas på att utveckla kollektivtrafiken

Arbetet för att bli en Energi- och klimatneutral kommun fortsätter och detta vill de synliggöra.

Att arbeta mot smarta digitala lösningar är framtids-nyckeln för att vara en ”smart” kommun med god service till sina invånare. Detta arbete har påbörjat och ska fortsätta.

Anpassningar till en minskad kostnadsram görs inom omsorgen under hela planperioden

En budgetanpassning ska ske inför 2019 med 1 procent och för 2020 med 2 procent för alla verksamheter förutom för omsorgen.

För 2018 och 2018 avsätts 2 miljoner till kommunstyrelsens förfogande

Reavinst på sålda fastigheter uppgår till 1 miljon för 2018-2020

Den totala investeringsnivån begränsas till högst 160,4 miljoner per år i snitt.

Självfinansieringsgraden av kommunens totala investeringar ligger på en nivå om 45 % eller högre under perioden

Nyupplåning beräknas till 225 miljoner under planperioden. Ingen nyupplåning beräknas under 2020.

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar