I området Bön kan det komma att byggas 70 nya bostäder, som småhuslägenheter och i flerbostadshus. Dessutom finns det möjlighet att exploatera ny tomtmark för småindustri.

Satsning på nya bostäder i Henån

70 nya bostäder planeras strax utanför Henån. Dessutom ges möjlighet att skapa nya tomter för småskalig industri.

I över tio år har kommunen arbetat för att få löst att frågetecken för ett område vid Bön utanför Henån. Nu har frågetecken rätats ut och det är dags att fatta beslut om detaljplan och exploateringsavtal för området. Hela området är 26 hektar, tre fjärdedelar ägs är privatägd, kommunen äger resterande fjärdedel. Lars Larsson (C) ordförande i utskottet för samhällsutveckling är nöjd med att processen kommit så långt även om det tagit tid.

– Vi har en prioriterinsplan för bostadsexploatering, Henån och Bönområdet finns med där. Bön har varit på gång så länge och nu hoppas vi löst alla knutar. Efterfrågan på bostäder i Henån är hög och det råder brist på planlagt område.

Trafikverket har haft åsikter kring hur utfarten till det nya bostadsområdet ska se ut. Det är nu löst. Planen är att merparten av bilarna till och från det nya bostadsområdet ska köra via Lundens industriområde, vid utfarten där gamla Najadvarvet ligger.

Mellan de planerade bostäderna inom fastigheten Bön 1:8 och det befintliga industriområdet Lunden finns det möjlighet att skapa 4,5 hektar ny industrimark. Marken består i dag av hällar och gammal ängs- och åkermark som varit obrukad i många år. Detaljplanen gör det möjligt för totalt 70 nya bostäder. 57 av dessa kommer byggas i form av småhuslägenheter och 12-13 blir flerbostadshus. 13 av husen ska uppföras i gruppbyggda småhus. Övriga byggnader kommer bli styckbygda småhus. Mitt i området är det tänkt att bli ett område som är fritt från hus. Det är tänkt att det området ska användas gemensamt. Det ska beredas plats för en större bollplan, odlingslotter men även beteshagar för får. Tanken är att det i område ska bli en minigård med viss djurhållning. För att minska störning från minigården är tanken att det ska planteras träd och buskar mellan gården och övrig bebyggelse.

I planen finns även en gång och cykelbana planerad.

– Det ska byggas en gång och cykelbana mellan de nya bostäderna och skolan. Det ska vara enkelt för barnfamiljer som flyttar hit att ta sig från bostaden till skolans område. Vi har antagit en cykelplan och där i finns cykelbanan till detta nya område.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar