En skola på Orust får kritik från barn- och elevombudet då skolan valde att inte till sin huvudman anmäla att en elev känt sig kränkt både av elever och lärare.

Skola anmäld för kränkande behandling

Waldorfskolan på Orust får kritik från barn och elevombudet. Rektor och skolpersonal anmälde inte då en elev blivit utsatt för kränkande behandling. Skolan har nu rättat till bristerna.

I en anmälan till Barn och elevombudet ska en elev vid Waldorfskolan på Orust utsatts för kränkande behandling av personal och andra elever vid skolan.

Skolan ska enligt skollagen ta varje uppgift eller signal om kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom. Skollagen talar tydligt om att det är huvudmannen som ska se till att skolan bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

I detta fall har eleven vid flertalet tillfällen utsatts för kränkande behandling av andra elever. Eleven och dess föräldrar, ska enligt anmälan ha påtalat problemen för rektor och lärare under flera år, men skolan har, enligt anmälaren, ignorerat att eleven blivit kränkt. Skolan har fått chans att besvara anmälan som inkommit. Skolans huvudman har inte haft någon kännedom om de anmälda händelserna eller att eleven känt sig blivit utsatt för kränkande behandling. Skolan har efter att huvudmannen fått kännedom om de anmälda händelserna börjat en utredning med samtliga inblandade som arbetat med eleven.

Barn och elevombudet har funnit att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling vid ett av de anmälda tillfällena där anmälan gällde en situation mellan eleverna. Barn och elevombudet kan däremot inte påvisa att eleven blivit utsatt för kränkande behandling av skolpersonal. Rektor Johanna Iverfors understryker att rutinerna skärpts efter anmälan. Klarare rutiner för rapportering till huvudman och rektor finns nu. Anmälan mot skolan kom in först efter eleven avslutat sin skolgång där.

– Det är mycket beklagligt att eleven och dess familj har upplevt detta. Jag är verkligen ledsen över att ett barn inom vår verksamhet känt sig kränkt men det är inte upp till oss att bedöma vad en kränkning är utan till eleven i fråga.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar