Skola brast i att utreda kränkande behandling av elev

Efter att en anhörig anmält att en elev på Henåns skola utsatts för kränkande behandling av andra elever har nu Skolinspektionen kommit fram till att skolan har brustit i att utreda uppgifterna.

Det var tre olika händelser som inträffat under 2017 som en anhörig anmält. Eleven ska då blivit utsatt för kränkande behandling i form att att ha blivit sparkad och slagen av andra elever.

Orusts kommun har uppgett att personal inte har upplevt situationen på samma sätt som eleven och Skolinspektionen säger också att det inte går att styrka att eleven blivit utsatt för kränkande behandling. Men samtidigt poängterar de att elevens känsla av utsatthet inte ifrågasätts.

Däremot tycker Skolinspektionen att skolan brustit eftersom varken personalen anmält någon av händelserna till rektorn. Rektorn, som också haft kännedom att händelser efter att anhöriga tagit upp det, har inte heller anmält händelserna till huvudmannen. Det trots att de är skyldiga att anmäla upplevda kränkningar. Skolinspektionen konstaterar också att en av händelserna inte utretts tillräckligt.

Eftersom Skolinspektionen bedömt att Orust kommun, som är huvudman, brustit i sina skyldigheter enligt skollagen så förelägger de kommunen att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna. Det innebär att de ska se till att kränkande behandling utreds i tillräcklig omfattning och att skolans personal och rektor anmäler uppgifter om kränkningar till rektorn respektive huvudmannen.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se