Arkivfoton

”Södra Fyrbodal känns som en trygg plats att bo på”

Det finns en stor generell rädsla för brott, men samtidigt är invånarna i STO mindre oroliga i sitt bostadsområde jämfört med andra invånare i regionen. Det visar en ny trygghetsundersökning, där medborgarna också uppgav ett bristande förtroende för polisen.

Det är första gången som Brottsförebyggande rådet, Brå, på uppdrag av polisen, har brutit ned den nationella trygghetsundersökningen till lokal nivå. Totalt svarade 760 personer i Södra Fyrbodal, som Orust, Tjörn och Stenungsund utgör, på frågorna i enkäten som handlar om brott och brottslighet.

I undersökningen kan man se att det finns det finns en stor oro för brottslighet i samhället i hela landet. I region väst uppgav 45 procent att de i stor utsträckning var oroliga. Undantaget var invånarna i Göteborg city där bara ungefär en tredjedel uppgav samma svar. I Södra Fyrbodal var den siffran högre än snittet och landade på 47 procent.

– Jag tror att det finns en sådan oro idag. Det är ett ämne som är väldigt debatterat. Brottsligheten, polisens arbete och medias rapportering om det gör att man läser om brott och jag tror att det påverkar folk. Det handlar kanske inte om en otrygghet men en oro för vart samhället är på väg, säger Martin Svedberg, ställföreträdande chef för lokalpolisområdet.

I undersökning uppgav ungefär var femte kvinna i Södra Fyrbodal att de kände sig mycket eller ganska otrygga i det egna bostadsområdet sent på kvällarna. Det är lägre än de flesta områdena i regionen där snittet låg på 36 procent. Det var också färre som angav att de var oroliga för bostadsinbrott (27 procent) jämfört med snittet i regionen på 31 procent.

– När jag gått igenom och jämfört med hur det ser ut på andra platser så känns det som att Södra Fyrbodal är en trygg plats att bo på och jag tycker att våra tal ligger lägre än på andra platser.

Även när det gäller hur stor andel som angett att de eller någon i hushållet under 2016 blivit utsatt för brott ligger Södra Fyrbodal under snittet för regionen. Här uppgav knappt 20 procent att de utsatts för brott riktat mot en person jämfört med knappt 24 procent i regionen. Det vanligast brottet att bli utsatt för i Södra Fyrbodal var hot bland männen (6,9 procent) och sexualbrott bland kvinnorna (6,4 procent). Bara 1,3 procent svarade att de blivit drabbade av bostadsinbrott under perioden.

Lågt förtroende för polisen

I enkäten ingick också frågor om medborgarnas förtroende för polisen. Där hade invånarna i hela landet en liknande uppfattning. I region väst svarade 44 procent att de hade mycket eller ganska stort förtroende för polisen hur polisen bedrivet sitt arbete, medan var fjärde person uppgav att de hade ganska eller mycket litet förtroende för polisen. Den uppfattningen skilde sig inte speciellt mycket i Södra Fyrbodal där 22 procent uppgav att de har ganska eller mycket litet förtroende för hur polisen jobbar.

– Jag tänker att en viss del av den negativa procenten är svår att komma tillrätta med oavsett hur bra vi jobbar. Det finns människor som är negativa till en myndighet som polisen oavsett. Jag tycker det vi ska satsa på är att få en större andel som är positiva.

Hur ska ni lyckas med det?

– Jag tror att vi är på väg åt rätt håll. Vi har våra kommunpoliser och jobbar med medborgardialoger och löften för att knyta an till det som medborgarna tycker är viktigt. Jag hoppas att det kommer ge en positiv effekt och det ska bli spännande att se om det syns i framtida undersökningar.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se

Fakta: Lokala nationella trygghetsundersökningen

Enkäten, som gjordes för första gången i år, genomfördes mellan januari och april av Brå.

I Södra Fyrbodal svarade 760 personer, 368 män och 392 kvinnor, på undersökningen som var i form av ett webbformulär eller en postenkät. Respondenterna var mellan 16 och 84 år.

Eftersom det är första gången som undersökningen genomförs går resultaten inte att jämföra med andra resultat. Tanken är att polisen ska använda undersökningen i den långsiktiga planeringen och i arbetet med medborgarlöften.

Relaterade artiklar
Fler artiklar