Stenungsund pekas ut som ett område med hög översvämningsrisk, i ny rapport. Arkivfoto

Stenungsund riskområde för översvämningar

Stenungsund pekas ut som område med ”betydande översvämningsrisk” i ny rapport från statlig myndighet.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB) som gjort en analys av områden i Sverige  med betydande översvämningsrisk. I en ny rapport presenteras dessa, och Stenungsund är en av 25 orter i hela landet som pekas ut. Tidigare har områden vid vattendrag och sjöar analyserats, men nu har även områden vid havskusten tagits med. Bakgrunden är ett EU-direktiv om att hantera översvämningsrisker inom varje medlemsland.

–Nu har vi gjort en nationell kartläggning för att ta reda på vilka områden vi behöver gå vidare med så att kommunerna sedan kan arbeta med översvämningsrisker i sitt planeringsarbete. Det handlar också om att anpassa sig till klimatförändringar, havet kommer att påverka oss alla ordentligt på sikt och det är viktigt att ha med i beräkningarna när man planerar byggande och annat, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert inom naturolyckor på MSB.

De orter som pekas ut i rapporten har tagits fram genom ett antal steg för att sortera ut de områden som bedöms kunna påverkas mest av en översvämning. Första steget handlar om hur många boende och anställda som riskerar drabbas vid en översvämning. Därefter har man gått vidare med att analysera oönskade konsekvenser av översvämningar, inom fyra fokusområden: människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet.

I Stenungsund berörs samtliga fyra fokusområden. Det handlar bland annat om risker för Naturskyddsområde inom Natura 2000-område, att miljöfarlig verksamhet finns inom områden som riskerar drabbas, att det finns förorenade områden och att vägar och fornlämningar kan påverkas vid översvämning. I ett sista steg har man tittat på översvämningar som inträffar historiskt, där en översvämning 1990 i Stenungsund pekas ut. Att Stenungsund har en industri med transporter på järnväg har också vägts in i bedömningen.

– Vi har tittat på riksintressen på väg och järnväg och Stenungsund har också hamnar och verksamheter som har betydelse på nationell nivå, säger Barbro Näslund-Landenmark.

Rapporten är bara ett första steg, och kommer att följas upp med mer djupgående kartläggningar de kommande åren. MSB ska under året ta fram mer detaljerade ”hotkartor” för varje område och Länsstyrelserna ska sedan ta fram riskhanteringsplaner under 2020-21.

– Tanken är att ge kommunerna ett detaljerat planunderlag som de kan arbeta vidare med. Vi ska nu ta reda på vilka åtgärder som redan vidtagits av kommunerna, och sedan börjar arbetet med vilka man behöver vidta.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar