Åsa Lindborg, Marcus Broman och Cecilia Norlander är de tre arkitekter som jobbat fram den nya centrumplanen för Stenungsund, en plan som innebär att ett helt ny centrumkärna ska skapas. Foto: Lasse Andrée

Stenungsund ska få ett helt nytt centrum

Över 50 år efter att Stenungstorg etablerades ska Stenungsund få ett nytt utvidgat stadscentrum med kontor, affärer, gator och bostäder i kvarter av traditionellt slag.

Den nya centrumplan som i dagarna gått ut på ett första samråd är den kanske mest radikala och omvälvande omställning som skett i Stenungsund sedan petrokemin etablerades på 60-talet och Stenungstorg bit för bit växte upp vid vattnet.

Läs mer: Så kan framtidens centrum se ut

Läs mer: Ny matning av buss och tåg

Läs mer: Stora risker med godståg

Det förslag som man nu vill att stenungsundsborna, myndigheter, företag och föreningar ska tycka till om innebär att ett centrum av det slag som finns i de flesta äldre svenska städer nu byggs upp på p-platserna vid nuvarande torg men också kring järnvägen, Göteborgsvägen, CW Borgs väg och Strandvägen.

Projektet har en rad olika delar. Förutom att skapa nya kvarter på p-platserna föreslås en flytt av kommunhuset och området där utnyttjas för verksamheter och bostäder. Kvarteren kring CW Borgs väg rustas upp och ett resecentrum byggs upp kring Bohusbanan. Göteborgsvägen breddas och flyttas och en lång strandpromenad skapas. Parkeringar läggs under jord eller i p-hus och badplats och kallbadhus skapas längs vattnet.

Planchefen Åsa Lindborg och planarkitekterna Cecilia Norlander och Marcus Broman har i över ett års tid jobbat med förslaget och i onsdags ställdes det hela ut för ett första samråd. Någon tidsplan finns egentligen inte för hela projektet men den första delen av centrumplanen kan presenteras redan 2019.

– Det handlar då om hus i den södra delen bland annat ett höghus. Där är ägaren av Stenungstorg – Citycon – aktiva och drivande. Steg två blir sedan det nya resecentret som enligt planerna ska byggas 2021 och där vi nu tittar på detaljplan och om fastigheter behöver lösas in. Här har vi ett nära samarbete med Trafikverket och Västtrafik, säger Åsa Lindborg.

Tyck till: Hur vill du att Stenungsunds centrumdel ska utvecklas?

Efter dessa bägge etapper är det idag svårt att säga exakt i vilken takt centrumplanen kan genomföras.

– En plan av detta slag är inte lika bindande som en detaljplan och sedan handlar det om när politikerna i kommunen vill genomföra olika delar, säger Åsa Lindborg. Nu får vi se vad samrådet ger och vilka reaktioner Stenungsundsborna kommer med och vad andra myndigheter, föreningar och organisationer tycker.

Cecilia Norlander och Marcus Broman berättar att kommunen 31 januari ska arrangera en informationsdag om just centrumplanen och framtiden för centrum.

– Vi kommer att finnas på plats i kulturhuset och informera om förslagen och ge alla som vill chansen att ställa frågor, lämna egna förslag eller bara diskutera, säger Cecilia Norlander. Vi ska också vara aktiva på kommunens hemsida och på Facebook.

De berättar att det finns ett antal problem som måste lösas när man skapar ett nytt centrum av detta slag. Ett är problemen med sättningar och markstabilitet.

– Det är ett välkänt faktum att det krävs omfattande åtgärder för att stabilisera och säkra underlaget för byggnationerna, säger Marcus Broman.

En annan huvudfråga är trafiksituationen, konstaterar Cecilia Norlander och Marcus Broman.

– Stenungsundsborna är ofta bilburna, Göteborgsvägen är en central led i kommunen och det krävs en rad åtgärder med parkeringar och breddning av huvudleder. Här är också Trafikverket och Västtrafik involverade framför allt i delen som berör Göteborgsvägen och Resecentrum. P-platsfrågan måste också lösas.

En viktig del i omvandlingen är att behålla och utveckla närheten till vattnet:

– Stenungstorg är är unikt på det sättet. Båtplatserna ska vara kvar, ett kallbadhus i norra delen har föreslagits och en badplats utvecklas vid Kulturhusparken. Vi kan också tänka oss att utveckla den populära badplatsen vid Nösnäs, säger Åsa Lindborg.

Ett förslag är att inte ha bostäder i markplan i nya centrumdelen:

– Nej, där vill vi skapa en kvartersstad med affärer i första hand. Handeln behöver utvecklas vilket också Citycon är medvetna om, säger Åsa Lindborg som samtidigt påpekar att bostäder ska finnas i centrum för att få ett levande city,

Trion konstaterar att man i arbetet hittills haft politikerna med sig:

– Sedan kommer det säkert att finns blandade åsikter om vad som ska göras och hur utformningen ska ske. säger Marcus Broman.

Ett nytt kommunhus får man också plats med i nya centrum:

– Inga problem. I centrum finns gott om plats för en kommunförvaltning, säger Åsa Lindborg.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Centrumplanen i korthet

Nya affärer, bostäder och kontor på nuvarande p-platser på Stenungstorg i etapper.

Resecentrum byggs kring järnvägen mitt för torget. Busstiderna kopplas till tågtider.

Göteborgsvägen breddas och flyttas delvis.

Parkeringsplatserna grävs ned eller läggs i p-hus.

Området vid CW Borgs väg rustas upp och bygga ut bland annat med äldreboende.

Strandpromenad skapas, kallbadhus anläggs och badplats vid Kulturhusparken. Nösnäs badplats kan rustas upp.

Nuvarande centrum behålls till stor del.

Kommunhuset ersätts av bostäder och verksamheter intill båthamnen. Kommunförvaltningen placeras i nytt läge i centrum.

Strandvägen dubbelriktas och rondell byggs vid Snippen.

Relaterade artiklar
Fler artiklar