Hur många elever i skolan får godkända betyg och kan det kopplas till närvaron på lektionerna?

Stor frånvaro påverkar resultatet

Elever som är borta från skolan riskerar få sämre betyg. En kartläggning över skolorna på Orust visar att betygens meritvärde kan sänkas med upp till 80 poäng.

Betygen för eleverna på Orust har under en tid legat något under riksgenomsnittet. Pojkarna har, liksom i övriga landet, en lägre kunskapsnivå än flickor i samma ålder. Nu har en analys gjorts av lärandets utvecklingschef Lars Jansson för att visa på faktorer som påverkar betygen negativt.Sammanställningen visar att betygen är starkt kopplade till elevens närvaro i skolan. Skolor har jämförts, likaså årskurser och klasser.

– Vi har kunnat se att elevens meritvärde är starkt kopplat till frånvaron i skolan. Om frånvaron är tio till 20 procent sjunker meritvärdet med fyra meritvärdespoäng, jämfört med gruppen som har lägre än 10 procent frånvaro. Är frånvaron i spannet 20 till 50 procent sjunker meritvärdet med hela 80 meritvärdespoäng, säger Kristina Svensson (MP) ordförande i utskottet för lärande.

Analysen visar att elever i årskurs 9 i kommunen har ett medelmeritvärde om 217 poäng. De med frånvaro under 10 procent har meritvärde om 229 poäng. De elever med frånvaro på mellan 10 till 20 procent ligger på 225 poäng. För elever i spannet 20 till 50 procent frånvaro är meritvärdet hälften så stort, endast 149 poäng.

En semestervecka utanför lovtid gör att elevens tid i skolan minskar med cirka fem procent under en termin. Därtill kan läggas en naturlig sjukfrånvaro. Rektorerna i kommunen har blivit restriktiva med att bevilja ledighet, något Kristina Svensson tycker är bra.

– Skolan ska arbeta för att eleverna ska nå bästa resultat men det måste göras i samverkan med hemmen. Om eleven måste ta ledigt är det föräldrarnas ansvar att eleven arbetar i kapp det den missat i skolan. Det är viktigt att som förälder minimera frånvaron i skolan.

Skolpersonalen får enligt Svensson ofta höra att det är skolans ansvar att eleven ska få godkända betyg.

– Det förutsätter att eleven finns i skolan.

– Analysen vi gjort visar att en stor frånvaro påverkar resultaten i skolan. Ingen faktor är så viktig som föräldrarollen. Det handlar inte om att föräldrarna ska kunna undervisa eleverna utan de ska stödja barnens inlärning.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Fakta:

I svenska grundskolor gäller sedan 2014 att eleven får räkna med 17 ämnen i sitt meritvärde. Meritvärdet för slutbetygen i årskurs nio består av summan av elevens bästa ämnen, vilket ger ett maximalt meritvärde av 340 poäng. Man räknar ut genomsnittligt meritvärde genom att varje betyg får en poäng: betygen A, B, C, D, E omvandlas till poängen 20, 17,5, 15, 12,5, 10. Ej godkänt betyg, F är 0 poäng

Relaterade artiklar
Fler artiklar