Stora sparförslag inom omsorgen

Ett boende läggs ned, feriepraktiken får halverad budget och hemtjänsten ska effektiviseras. Nu skärs det inom omsorgen, alla delar får hjälpa till då stora underskott ska tas hem.

Omsorgen har en grannlaga uppgift att plocka hem det stora underskott som finns inom verksamheten. Hela organisationen har under våren setts över. Politiken har fått säga sitt om vad som ska skäras ned, tas bort och vara kvar. Vissa delar inom omsorgens verksamhet kommer vara fortsatt opåverkade medan andra har stora förändringar att vänta.

– Efter översynen gjordes har vi varit tvungna att se över hela vår organisation och hitta möjliga vägar att dra ned. Tanken är att vi kan ta några procents besparing per år tills vi kan konstatera att vi är framme, att det räcker, säger Ulf Sjölinder (L) vice ordförande i utskottet för omsorg.

Det finns förslag på att personaltätheten ska minskas vid kommunens särskilda boenden. I dag finns det en personaltäthet på 0,60 årsarbetare per lägenhet under dagtid. På demensboende är personaltätheten 0,75 årsarbetare under dagtid. Orust kommun har en hög bemanning på de särskilda boendena i jämförelse med andra jämförbara kommuner. Personalbemanningen kommer därför, enligt förslaget, att minskas från 0,60 årsarbetare till 0,58 årsarbetare i särskilda boenden från och med nästa år. Planen är även att sänka personalbemanningen 2019 till 0,71 procent och året efter till 0,69 årsarbetare för demensboenden.

– Det är viktigt att påpeka att det vi beslutar om nu då det gäller neddragningar är inte hugget i sten. När det fungerar på ett sätt som vi anser vara lagom då stannar vi. Sedan måste vi alltid fråga oss, går det att organisera arbetet bättre.

Herrgårdens gruppbostad som är ett LSS boende, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, skall enligt förslaget läggas ned. Boendet har funnits sedan mitten av 1990-talet och finns i Henån. Tanken är att de boende vid Herrgården ska flyttas till ett boende i Svanesund.

– Vi försöker avveckla mindre enheter för att få det så kostnadseffektivt som möjligt. Herrgården klarar i dag inte lagstiftningens krav på fullvärdiga lägenheter och det gör hela verksamheten tungrodd.

Effektiviseringar ska göras inom hemtjänsten. Kringtiden ska minskas. Kringtid är den tid personalen lägger på planering och körning. Enligt förslaget ska två årsarbetande ungdomsbehandlare samt en familjebehandlare som i dag arbetar halvtid avvecklas.

– Det är riktigt tuffa beslut vi står inför nu. Jag vet att förändringar är skrämmande för samtliga berörda men vi måste se över vår ekonomi.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se