Pilen till vänster visar var Getskärs båtklubb (pilen till höger) vill dumpa muddermassor. Karta: Stenungsunds kartportal

Tjörnnej till muddertippning

Samhällsbyggnadsutskottet på Tjörn avstyrker att muddermassor från fördjupning av en båthamn i Stenungsund får tippas i Hakefjorden inom Tjörns kommuns gränser.

Det är en båtklubb i Getskär som ansökt om dispens från dumpningsförbudet för att bli av med cirka 3 000 kubikmeter muddermassor. Detta sedan föreningen ska fördjupa bassängerna i sin båthamn till 1,5 meter djup. Rörelser i muddermassorna har gjort att hamnområdet har grundats upp kraftigt och föreningen vill nu försöka fördjupa området så att föreningens medlemmar kan ta in och ut sina båtar utan risker.

Föreningen söker i första hand en muddertippningsplats vid Viten i Hakefjorden söder om Wallhamn, en plats som tidigare använts för muddertippning bland annat av Wallhamns hamn på Tjörn. Föreningen konstaterar att det hela handlar om underhållsmuddring vid den befintliga båthamnen i Getskär i Stora Höga. I andra hand – om länsstyrelsen säger nej till tippning vid Viten – vill båtklubben ha tillstånd till muddertippning vid en tippningsplats i Byfjorden utanför Uddevalla,.

En marinbiologisk undersökning har gjorts av muddertippningsplatsen Viten och den visar att området är skyddat från tre håll av skär och öar och botten utgörs av sediment med cirka 10 meters djup.Den marinbiologiska undersökningen visar också att risken för att muddermassor ska glida ut i farleden in till Uddevalla och Stenungsund är obefintlig. Förutsättningarna för att massorna ligger kvar på havsbotten är goda. Den andra tippningsplatsen har använts av Uddevalla kommun för att tippa massor vid underhåll av kajplatser och farleder in till Uddevalla. Platsen har använts sedan 1976. Problemet är emellertid att denna tippningsplats ligger långt från muddringsplatsen och innebär därmed långa transporter och olägenheter för miljön.

Enligt ansökan ska tippningen ske under perioden 1 oktober till 1 mars och man transporterar massorna i bottentömmande pråmar.

När ärendet kom till samhällsbyggnadsutskottet på Tjörn sade politikerna emellertid nej och avstyrker tillstånd till tippning i Hakefjorden. Man pekar på miljöproblem som kan uppkomma i samband med tippningen.

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen som ska yttra sig slutligt och sedan avgör länsstyrelsen om båtklubben får tippa i Hakefjorden eller inte. Samtidigt finns diskussioner mellan kommunerna i kustvattenplaneringen om att man gemensamt skall hitta muddertippningsplatser som kan användas av flera kommuner.

– Vi får titta närmare på det hela inför kommunstyrelsen, säger kommunalrådet Martin Johansen (L).

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar