Riv Tvets skola och de tre byggnaderna på skolområdet, det föreslog tjänstemännen som ville att förskolan skulle in i hyrda moduler. Politikerna sa nej, skolan räddas och ska istället säljas. Foto Erika Olofsson

Tvets skola på väg att säljas

Den har varit stängd sedan 2011, nu kan Tvets skola komma att säljas. Kommunen vill ha kvar förskolan i området och planerar att hyra lokaler för fortsatt verksamhet.

I våras lades Tvets skola ut till försäljning. Det fanns ett villkor med försäljningen och det var att kommunen önskade hyra vissa lokaler för att fortsätta bedriva förskola. Ett anbud kom in, det företaget förslås nu få köpa skolan. Kommunen bedriver i dag förskola i skolans gamla lokaler, Ytan som kommer behövas i framtiden motsvarar tre avdelningar, kök och matsal. Tanken är att kommunen ska hyra dessa lokaler för 1,5 miljoner kronor per år under en tio års period.

– Det är första gången kommunen hyr in sig på det här sättet. Visst, det kommer bli dyrt, men vi behöver en förskola i Tvetområdet, säger kommunalrådet Kerstin Gadde (S).

Förskolan har under lång tid haft tre avdelningar. Trycket har dock minskat något. För Tvet innebär det att endast två avdelningar kommer vara fulla. Förvaltningsområde lärande bedömer att det bör finnas tre avdelningar även om barntalet kan variera över tid.

– Alternativet till att hyra hade varit att hyra lätta byggnader till barnen, eller att bereda plats till dem vid andra förskolor där det i dag inte finns plats.

Enligt Gadde kan det blir möjligt att barngrupperna i Tvet sprids ut på de tre avdelningarna och därmed minskas antalet barn i varje grupp.

– Vi hoppas givetvis att vi ska behöva de tre avdelningarna. Tvets förskola kommer bli dyr, men samtidigt får Tvet en chans. Orust ska växa, vi måste ge västra Orust möjlighet att ha sina barn i en bra förskola.

Gadde känner inte någon oro för att hyra lokaler ska stå tomma och ticka pengar.

– Vi kommer inte betala för tomma lokaler. Har inte förskolan nytta av lokalerna finns det annan verksamhet som kan använda dem.

Köpeskillingen är satt till 4,5 miljoner kronor. Tanken är att kommunen ska hyra tre avdelningar i den gamla skolbyggnaden, samt kök och matsal. Avtalet innebär att köparen ska renovera lokalerna så att de uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Beslut om försäljning av Tvets skola fattas av kommunstyrelsen och tanken är att tid för överlåtelse är 28 december.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Fakta

Den ursprungliga skolan byggdes 1958, sedan den stora skolans invigning 1960 används de lokalerna till rektorsexpedition. 1987 byggdes en av byggnaderna ut och om till förskola. Det finns totalt fem byggnader på skolans område, skolbyggnaden består av fyra avdelningar för förskoleverksamhet, kök, matsal och teknikrum, rum för vaktmästare samt idrottshall. Tvet skola har varit stängd sedan 2011. Våren 2017 lades Tvets skola ut till försäljning genom Glimsteds Advokatbyrå.

Relaterade artiklar
Fler artiklar