• Varekilsån rinner ut i Halsefjord utanför Varekil i sydöstra delen av ön. Området har ett rikt fågelliv och i Varekilsån leker öringen. Foto Erika Olofsson

  Varekilsån ska få må bättre

  Laxöringarna och fågellivet ska få en renare miljö. Varekilsån är påverkad av övergödning men med riktade insatser ska miljön i ån bli bättre.

  Varekilsån börjar strax söder om Kalseröd och rinner i en snirklig bana via Vräland, Ammedalen och Gunnarsbo mot Varekil. Den tar en avstickare mot sågverket innan den svänger av för att sluttningen mynna ut i Halsefjorden. Ån har ett rikt fågelliv och i vattnet tycker öringen om att leka. Ån är dock påverkad av övergödning. Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i landets vattendrag. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp.

  – Det kan lätt bli för mycket näring på lantbrukens marker, näringen i form av fortfor och kväve finns naturligt i marken men blir det för mycket, som då markerna gödslas, kan övergödning uppstå, säger Andreas Höglind, miljöinspektör vid Orust kommun.

  Övergödning leder till syrebrist i haven och till syrefattiga havsbottnar. Åar och bäckar som är lekområde för öring, som Varekilsån är, anses vara extra viktigt att skydda. Varekilsån rinner ut i Halsefjorden där det finns musselbankar och ålgräsängar.

  – Länsstyrelsen har undersökt ålgräsängarna i Halsefjorden och sett att de sista tio åren har mängden ålgräs minskat. Det beror till viss del på övergödning.

  Förhoppningen är att ån i Varekil ska må bättre. Runt ån finns ungefär 100 markägare. Andreas bjöd för en tid sedan in samtliga markägare till en gemensam information om vad som kan göras för att få ån att må bättre.

  – Tidigare har vi gjort enskilda platsbesök hos lantbrukare. Nu bjöd vi in alla markägare för att gemensamt informera och stötta dem i att göra bra miljöval. Vi har samlat alla kring vattendraget och berättat varför vi vill skydda vattnet.

  Projektet är ett samarbete mellan kommunen och föreningar samt Greppa Näringen.Greppa Näringen  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Förhoppningen är att det genom information ska gå att minska närsaltutsläppen i känsliga vattendrag.

  – Vi hoppas med experter och samverkan öka kunskapen om närsalter och hur det går att minska påverkan i vattenområdet. Skogsbruk, lantbruk och enskilda avloppsanläggningar har stor effekt på hur Varekilsån mår.

  Varekilsån är först ut i kommunens arbete kring vattenvård i lokala avrinningsområden. Nästa år ska samma satsning göras vid Staneå, Hagaån och Kärrebergsån.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar